Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.02.2000 Çarşamba Sayı: 23959 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13913


            Ekli "Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Orman Bakanlığı'nın 22/12/1999 tarihli ve 27521 sayılı yazısı üzerine, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan

Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar            Madde 1- 5/6/1998 tarihli ve 98/11303 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "n) Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köylerde ve nüfusu 2500'den aşağı olan kasabalarda, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, köy ve belediye tüzel kişilikleri ile köylerdeki gerçek kişilere amenajman ve silvikültür  planlarına göre ormanlardan çıkarılacak dikili ağaçlar."

            Madde 2- Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Esasları Orman Bakanı yürütür.