Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.12.2000 Cuma Sayı: 24254 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1689

 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, ek 2, 47/2, 48 ve 103 üncü maddeleri ile 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/11/2000 tarihli ve 56782 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 31, 94 ve mükerrer 123 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet  Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
         Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

30/11/2000 Tarihli ve 2000/1689 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR           Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin tutar, 2001 takvim yılında uygulanmak üzere 700,000,000.- lira olarak tespit edilmiştir.

           Madde 2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2001 takvim yılında uygulanmak üzere 2,350,000.- lira olarak tespit edilmiştir.

           Madde 3- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları, 1/01/2001 tarihinden itibaren elde edilen ücretlere uygulanmak üzere, günde (730,000), ayda (21,900,000), yılda (262,800,000) lira olarak tespit edilmiştir.

            Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde günde (1,020,000), ayda (30,600,000), yılda (367,200,000) lira olarak uygulanır.

           Madde 4- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan en az yatırım tutarları, ticari ve sınai yatırımlar için, 120,000,000,000.- liraya, zirai yatırımlar için, 24,000,000,000.- liraya yükseltilmiştir.

           Madde 5- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 nci bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 1,000,000,000.- liraya, diğer yerlerde 720,000,000.- liraya yükseltilmiştir.

           Madde 6- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 15,000,000,000.- liraya, yıllık satış tutarı 20,000,000,000.- liraya, 2 numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 7,500,000,000.- liraya, 3 numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 15,000,000,000.- liraya yükseltilmiştir.

           Madde 7- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi gelir dilimleri tutarları artırılarak, 2001 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 2,800,000,000.- liraya kadar....................................................   %15
 7,000,000,000.- liranın 2,800,000,000.- lirası için 420,000,000.- lira, fazlası .  %20
14,000,000,000.- liranın 7,000,000,000.- lirası için 1,260,000,000.- lira, fazlası  %25
35,000,000,000.- liranın 14,000,000,000.- lirası için 3,010,000,000.- lira, fazlası %30
70,000,000,000.- liranın 35,000,000,000.- lirası için 9,310,000,000.- lira, fazlası %35
70,000,000,000.- liradan fazlasının 70,000,000,000.- lirası için 21,560,000,000.- lira,
fazlası ........................................................................... %40

            Oranında vergilendirilir.

            Madde 8- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 6 numaralı bendinin (b-ii) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "ii) Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan iştirak kazançları istisnasından yararlanan kazançlar hariç, yatırım indirimi istisnasından yara lanan kazançlar dahil olmak üzere; dağıtılsın dağıtılmasın, kurumlar vergisine tabi kurumların, kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından %18"

            Madde 9- Bu Kararın;

            a) 8 inci maddesi yayımı tarihinde,

            b) Diğer maddeleri 1/01/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

           Madde 10- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.