Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.12.2000 Çarşamba Sayı: 24266 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/11713

 
           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/11/2000 tarihli ve 55027 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet  Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
        Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

23/11/2000 Tarihli ve 2000/1713 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR           Madde 1- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 8 numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından %16,"

           "b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %16,"

           "c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %16,"

           Madde 2- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 9 numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından %16,"

           "b) Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından %16,"

           "c) Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından %16,"

           Madde 3- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 14 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "14- 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) %16,"

           Madde 4- Bu Kararın;

           a) 1 inci maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere,

           b) 2 nci maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli olmak üzere,

           c) 3 üncü maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.