Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 30.12.2002 Pazartesi Sayı: 24979 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8, 31 ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlar ile Yine Aynı Kanunun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2002/5000

 
           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/11/2000 tarihli ve 55027 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 

 

 

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Abdullah GÜL

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

A.ŞENER

M.A.ŞAHİN

E.YALÇINBAYIR

M.AYDIN

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bakanı V.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

 

 

 

 

 

B.ATALAY

A.BABACAN

M.AYDIN

C.ÇİÇEK

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

 

 

 

 

V.GÖNÜL

A.AKSU

V.GÖNÜL

K.UNAKITAN

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

 

 

 

 

E.MUMCU

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B.YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

 

İskan Bakanı

 

 

 

 

 

 

S.GÜÇLÜ

M.BAŞESGİOĞLU

A.COŞKUN

M.H.GÜLER

Tarım ve Köyişleri

Çalışma ve Sos.Güv.

Sanayi ve Ticaret

Enerji ve Tabii

Bakanı

Bakanı

Bakanı

Kay.Bakanı

 

 

 

 

H.ÇELİK

A.AKSU

O.PEPE

İ.SÜTLÜOĞLU

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

 

24/12/2002 Tarihli ve 2002/5000 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek sureti ile sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2003 takvim yılında uygulanmak üzere 6,000,000.- lira olarak tespit edilmiştir.

Madde 2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları, 1/1/2003 tarihinden itibaren elde edilen ücretlere uygulanmak üzere, günde (1,500,000), ayda (45,000,000), yılda (540,000,000) lira olarak tespit edilmiştir.

Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde günde (2,100,000), ayda (63,000,000), yılda (756,000,000) lira olarak uygulanır.

Madde 3- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi gelir dilimleri tutarları artırılarak, 2003 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

5,000,000,000 liraya kadar ............................................................... %15

12,000,000,000 liranın 5,000,000,000 lirası için 750,000,000 lira, fazlası ................ %20

24,000,000,000 liranın 12,000,000,000lirası için 2,150,000,000 lira, fazlası .............. %25

60,000,000,000 liranın 24,000,000,000 lirası için 5,150,000,000 lira, fazlası ............. %30

120,000,000,000 liranın 60,000,000,000 lirası için 15,950,000,000 lira, fazlası ............ %35

120,000,000,000 liradan fazlasının 120,000,000,000 lirası için 36,950,000,000 lira,

fazlası .................................................................................... %40

oranında vergilendirilir.

Madde 4- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan  Tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın I inci maddesine aşağıdaki (15) numaralı bent eklenmiştir.

"15-a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından %15,

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından %10,

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından %5"

Madde 5- Bu Kararın;

a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.