Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 11.04.2003 Cuma Sayı: 25076 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci Maddesi ile 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2003/5383

 
          4761 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar’da değişiklik yapılması hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 4/3/2003 tarihli ve 3594 sayılı yazısı üzerine, 4761 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü ve geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır. 


Ahmet  Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

       Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan 

22/03/2003 Tarihli ve 2003/5383 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


         Madde 1- 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Madde 2- Kapsama dahil tüm personel için 2003 yılı birinci altı ay "ortalama ücret toplamı üst sınırı" 3.150.000.000 (üçmilyaryüzellimilyon) TL. olarak tespit edilmiştir.

 

          Madde 3- 13/7/2001 tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele anılan tarih itibarıyla yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına hiçbir şekilde yeni bir unsur ilave edilmemesi kaydıyla, 1/1/2003 - 30/6/2003 tarihleri arasındaki dönem için, söz konusu personelden;

 

          a) Ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşamayanların mali ve sosyal haklarında, Devlet memurları aylıklarına 2003 yılı birinci altı ayında yapılan ve yapılacak olan artış oranlarının %75'ini,

 

          b) Ortalama ücret toplamı, ortalama ücret toplamı üst sınırını aşanlardan;

 

          1- Ortalama ücret toplamı 3.900.000.000 (üçmilyardokuzyüzmilyon) TL.'ye kadar olanların mali ve sosyal haklarında, Devlet memurları aylıklarına 2003 yılı birinci altı ayında yapılan ve yapılacak olan artış oranlarının %25'ini,

 

          2- Ortalama ücret toplamı 3.900.000.000 (üçmilyardokuzyüzmilyon) TL. ve daha fazla olanların mali ve sosyal haklarında ise anılan oranların %15'ini,

 

          geçmemek ve kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde farklı oranlarda olmak üzere, mevzuatları dahilinde, yetkili organlar tarafından artış yapılabilir."

 

          Madde 2- Bu Karar hükümleri, 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

          Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.