Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 15.05.2003 Perşembe Sayı: 25109 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

193 Sayılı / Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki  93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2003/5590

 
                 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/4/2003 tarihli ve 018098 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/5/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet  Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

       Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan 

03/05/2003 Tarihli ve 2003/5590 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


Madde 1- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Kararın I inci maddesinin değişik (6) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) %10,

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) %10,

iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden %10,"

Madde 2- Bu Karar 24/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.