Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 30.12.2003 Salı Sayı: 25332 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, Mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar

KARAR SAYISI:2003/6578

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü maddelerinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/12/2003 tarihli ve 052152 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

M. A. ŞAHİN

Z. ERGEZEN

M.BAŞESGİOĞLU

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

10/12/2003 Tarihli ve 2003/6578 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1.- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnasına ilişkin iktisadi kıymetlerde yatırım indirimi

hesaplanmayacak tutar, 2004 takvim yılında uygulanmak üzere 6.000.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

Madde 2.- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin tutar, 2004 takvim yılında uygulanmak üzere

1.800.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

Madde 3.- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2004 takvim yılında uygulanmak üzere 7.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

Madde 4.- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2004 takvim yılında uygulanmak üzere 12.000.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

Madde 5.- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi

kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2004 takvim yılında uygulanmak üzere 12.000.000.000 lira

olarak tespit edilmiştir.

Madde 6.- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde yer alan tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2004 takvim yılında uygulanmak üzere 750.000.000 lira olarak

tespit edilmiştir.

Madde 7.- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi

tarifesi gelir dilimleri tutarları artırılarak, 2004 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

6.000.000.000 liraya kadar................................................................................            %20

14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 1.200.000.000 lira, fazlası............ %25

28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 3.200.000.000 lira, fazlası............ %30

70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 7.400.000.000 lira, fazlası............ %35

140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 22.100.000.000 lira, fazlası......... %40

140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 50.100.000.000 lira,

fazlası................................................................................................................................. %45

oranında vergilendirilir.

Madde 8.- Bu Karar 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9.- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.