Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.12.2004 Çarşamba Sayı: 25685 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86 ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile İlgili Ekli Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2004/8295

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 15/12/2004 tarihli ve 060464 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

20/12/2004 Tarihli ve 2004/8295 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR

Madde 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnasına ilişkin asgari tutar, 2005 takvim yılında uygulanmak üzere 10.000 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 2- 193 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin tutar, 2005 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.000 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 3- 193 sayılı Kanunun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2005 takvim yılında uygulanmak üzere 7,50 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 4- 193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları; birinci derece sakatlar için 480 Yeni Türk Lirası, ikinci derece sakatlar için 240 Yeni Türk Lirası, üçüncü derece sakatlar için 120 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 5- 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırlan içinde 3.200 Yeni Türk Lirası, diğer yerlerde 2.300 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 6- 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutan 47.000 Yeni Türk Lirası, yıllık satış tutan 66.000 Yeni Türk Lirası, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 23.000 Yeni Türk Lirası, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutan ile iş hasılatı toplamı 47.000 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 7- 193 sayılı Kanunun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutan 2005 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 8- 193 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2005 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 9- 193 sayılı Kanunun 86 nci maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2005 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 800 Yeni Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Madde 10- 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi uygulamasında esas alman tarife 2005 yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

"3.300 Yeni Türk Lirasına kadar %8'i

6.600 Yeni Türk Lirasının 3.300 Yeni Türk Lirası için %8'i, aşan kısmı için %6'sı

6.600 Yeni Türk Lirasından fazlasının, 6.600 Yeni Türk Lirası için %7'si, aşan kısmı için %4'ü."

Madde 11- Bu Karar 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakam yürütür.