Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 31.08.2005 Çarşamba Sayı: 25922 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2005/9266

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 3/8/2005 tarihli ve 038207 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/8/2005 Tarihli ve 2005/9266 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 - 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararname'nin eki Karar'ın 17/7/1995 tarihli ve 95/7137 sayılı Kararname ile değişik I inci maddesinin 13 numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Hurda mal alımları için %2,"

Madde 2 - Bu Karar, 1/9/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.