Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.12.2006 Cuma Sayı: 26391 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 10/12/2003 Tarihli ve 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI: 2006/11449

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/12/2006 tarihli ve 622 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 Ahmet Necdet SEZER  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

 

 

 

A.GÜL Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A.ŞENER Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M.A.ŞAHİN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

C.ÇİÇEK Devlet Bakanı V.

A.BABACAN Devlet Bakanı 

M.AYDIN Devlet Bakanı

N.ÇUBUKÇU Devlet Bakanı 

K.TÜZMEN Devlet  Bakanı

C.ÇİÇEK Adalet Bakanı

M.V.GÖNÜL Milli Savunma Bakanı 

M.V.GÖNÜL İçişleri Bakanı V.

K.UNAKITAN Maliye Bakanı

H.ÇELİK  Milli Eğitim Bakanı

F.N.ÖZAK Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ Sağlık Bakanı 

B.YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

M.M.EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı

M.BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A.COŞKUN Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

M.H.GÜLER Kültür ve Turizm Bakanı V.  

O.PEPE Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11449  SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Madde 1 – 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2.  Yaptıkları serbest meslek işleri  dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

b) Diğerlerinden % 20,

3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20,

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,

b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

b) Hurda mal alımları için % 2"

Madde 2 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.