Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.12.1997 Salı Sayı: 23202 (Mükl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8, Ek 2, 47/2, 86, 87, 103 ve Mükerrer 111 inci  
                                      Maddelerine İlişkin Karar 
  
KARAR SAYISI:97/10351
 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8, Ek 2, 47/2, 86, 87, 103 ve mükerrer 111 inci maddelerine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/12/1997 tarihli ve 53066 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun mükerrer 111 ve mükerrer 123 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/12/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
9/12/1997 Tarihli ve 97/10351 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 

            Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 1998 takvim yılında uygulanmak üzere 600,000 lira olarak tespit edilmiştir. 

            Madde 2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan en az yatırım tutarları, 1998 yılında uygulanmak üzere; ticari ve sınai yatırımlar için en az 30,000,000,000 lira, zirai yatırımlar için en az 5,000,000,000 liraya yükseltilmiştir. 

            Madde 3- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan işyeri emlak vergi değerine ait tutar 31/12/1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 120,000,000 liraya, işyeri kira bedeline ait tutar 18,000,000 liraya yükseltilmiştir. 

            Madde 4- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ve 87 nci maddelerinde yer alan hadler, 1998 ve müteakip takvim yıllarına ait gelirlere uygulanmak üzere 2,250,000,000 liraya yükseltilmiştir. 

            Madde 5- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi gelir dilimleri tutarları artırılarak, 1998 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

 
750.000.000 TL. ya kadar ............................................................................... %25
1.500.000.000 TL. nın 750.000.000 TL. sı  187.500.000 TL. fazlası %30
3.000.000.000 TL. nın 1.500.000.000 TL. sı  412.500.000 TL. fazlası %35
6.000.000.000 TL. nın 3.000.000.000 TL. sı  937.500.000 TL. fazlası %40
12.000.000.000 TL. nın 6.000.000.000 TL. sı  2.137.500.000 TL. fazlası %45
24.000.000.000 TL. nın  12.000.000.000 TL. sı  4.837.500.000 TL. fazlası %50
24.000.000.000 TL. dan fazlasının 24.000.000.000 TL. sı  10.837.500.000 TL. fazlası %55
  
            Madde 6- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 111 inci maddesinde yer alan talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükelleflerine ilişkin asgari vergi tutarları; 1998 takvim yılında uygulanmak üzere, talih oyunları salonlarında bulundurdukları ilk 6 oyun masasının her biri için aylık 800,000,000 liraya, sonra gelen her oyun masası için ise 600,000,000 liraya ve ilk 60 oyun makinasının her biri için 80,000,000 liraya, sonra gelen her oyun makinası için ise 60,000,000 liraya yükseltilmiştir. 

            Madde 7- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.