Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1997 Çarşamba Sayı: 23217 (Asıll) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :    Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak  
                                        Tevkifat Nispetlerinin Değiştirilmesine Dair Karar  
 
KARAR SAYISI:97/10418
  
             Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 24/12/1997 tarihli ve 56574 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/12/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Cumhurbaşkanı
Süleymdan DEMİREL
Başbakan 
Mesut YILMAZ 
 
25/12/1997 Tarihli ve 97/10418 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR
             Madde 1- Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi tevkifat nispetleri hakkındaki 30/2/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın I inci maddesinin 5 numaralı bendinin (a) alt bendi ile 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             "a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizlerinden %6," 

             11- Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yeralan menkul sermaye iratlarından (bankalar hariç) %6," 

             Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesi ile değiştirilen 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın I inci maddesinin; 

             a) 5 numaralı bendinin (a) alt bendi, 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren ihraç edilen ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yeralan menkul kıymetlere ilişkin faiz ve gelirlere uygulanmak üzere yayımı, 

             b) 11 numaralı bendi, 1/1/1998 tarihinden itibaren ihraç edilen menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirlere uygulanmak üzere yayımı, tarihinde yürürlüğe girer. 

             Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.