Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1997 Çarşamba Sayı: 23217 (Asıll) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :   Gelir Vergisi Kanununun Değişik 94. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerinin  
                                       Değiştirilmesine Dair Karar 
 
KARAR SAYISI:97/10421
 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın  yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 24/12/1997 tarihli ve 56573 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/12/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL
Başbakan   
Mesut YILMAZ
 
25/12/1997 Tarihli ve 97/10421 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 
            Madde 1- 1/1/1998 tarihinden itibaren ihraç edilenler için yayımı tarihinden geçerli olmak üzere 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki Karar'ın I inci maddesinin 94/5255, 96/8635 ve 96/8955 sayılı Kararnamelerin eki Kararla değişik 7 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Devlet tahvili faizlerinden %6," 

            "b) Hazine bonosu faizlerinden %6," 

            Madde 2- 1/1/1998 tarihinden itibaren ihraç edilen menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirlere uygulanmak üzere 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın I inci maddesinin 94/5255 sayılı Kararnamenin eki Kararla değişik 14 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "75 inci maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Bankalar dışında kalan tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) %6," 

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.