Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.04.1998 Perşembe Sayı: 23315 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  Götürü Usule Tabi Olan Mükelleflerin Safi Kazanç Tutarlarının Hesaplanmasına Esas Oranlar 
  
KARAR SAYISI:98/10885
               
             193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 46 ncı maddesinde yer alan götürü usule tabi olan mükelleflerin safi kazanç tutarlarının hesaplanmasına esas oranlarla ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması, Maliye Bakanlığı'nın 3/4/1998 tarihli ve 13055 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun aynı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/4/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
3/4/1998 Tarih ve 98/10885 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan götürü safi kazanç tutarlarının hesaplanmasına esas olan oranlar, mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler ile kalkınmada öncelikli yöreler dışında kalan yerlerde faaliyette bulunan mükellefler için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

Dereceler Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde (%) Mücavir Alan Sınırları Dahil Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde (%)
3 50 60
2 100 120
1 150 200
             a) Yukarıda yazılı oranlara göre büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için tesbit edilen safi kazanç tutarları, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulanan mükellefler için %50 oranında indirimli olarak uygulanır. 

            b) Yukarıda yazılı oranlara göre diğer yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için tesbit edilen safi kazanç tutarları, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için %50 oranında indirimli olarak uygulanır. 

            c) Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınırları hariç) işyeri bulunan ve faaliyet gösteren mükelleflere yukarıda belirtilen oranlara göre hesaplanan safi kazanç tutarları, yöreler itibariyle %70 oranında indirimli olarak uygulanır. 

            Madde 2-Bu karar hükümleri 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3-Bu karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.