Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.08.1998 Salı Sayı: 23432 (Mükl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde yer Alan Tevkifat
                                      nispetlerini Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin Eki Karar'da
                                      Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:98/11465
    
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da  değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar 'ın yürürlüğe konulması ; Maliye Bakanlığı'nın 7/8/1998 tarihli ve 28961 sayılı yazısı üzerine, adı gecen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                    Süleyman DEMİREL 
                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ
     Başbakan
10/8/1998 Tarihli ve 98/11465 Sayılı Kararnamenin Eki
 
KARAR
            Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü maddesinde yer alan kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından yapılacak vergi tevkifatına ait 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın 96/8955 sayılı Kararnamenin eki Karar'la değişik I inci maddesinin 8 ve14 numaralı bentlerinde yer alan parantez içi hüküm kaldırılmış, 8 numaralı bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                        "d) Diğerlerinden %6,"

            Madde 2- Bu Karar hükümleri yayımı tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.