Gelir Vergisi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.09.1998 Salı Sayı: 23450 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat  
                                      Nisbetleri Hakkındaki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  
  
KARAR SAYISI:98/11593
  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 28/8/1998 tarihli ve 31030 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ  
Başbakan  
 
28/8/1998 Tarihli ve 98/11593 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 

            Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 94 üncü maddesinde yer alan kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından yapılacak vergi tevkifatına ait 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın 98/11465 sayılı Kararnamenin eki Karar'la değişik I inci maddesinin 8 numaralı bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "d) Diğerlerinden %0,"  

            Madde 2- Bu Karar hükümleri, 1/9/1998 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.