Vergi Mevzuatı
 
Resmi Gazete: 06.09.1998 Pazar Sayı: 23455 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4369 Sayılı Kanunla Değişik 94 üncü Maddesinde
                                      Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar
  
KARAR SAYISI:98/11601
 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun, 4369 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 10/8/1998 tarihli ve 29217 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
12/8/1998 Tarihli ve 98/11601 Sayılı Kararnamenin Eki 
Karar 

            Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan kazançlarda yapılacak vergi tevkifat oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. 

            "10.a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %20, 

            b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %20" 

            Madde 2- Bu Karar hükümleri, 29/7/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.