Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.10.1998 Perşembe Sayı: 23494 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat  
                                      Nispetleri Hakkında Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 
  
KARAR SAYISI:98/11794
  
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 30/9/1998 tarihli ve 34927 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/10/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Mesut YILMAZ
Başbakan
 
7/10/1998 Tarihli ve 98/11794 Sayılı Kararnamenin Eki  
K A R A R  

           Madde 1- 1/10/1998 tarihinden itibaren ihraç edilenler için bu tarihten geçerli olmak üzere 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın 1 inci maddesinin değişik 7 numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

           "a) Devlet tahvili faizlerinden %0,  

            b) Hazine bonosu faizlerinden %0,  

            c) Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden %0,"  

            Madde 2- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.