Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.01.1999 Cumartesi Sayı: 23571 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
   
KARAR SAYISI:98/12225
    
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 15/12/1998 tarihli ve 047502 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/12/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                          Süleyman DEMİREL
                                                                                                          CUMHURBAŞKANI
            Mesut YILMAZ
            Başbakan
 

18/12/1998 Tarihli ve 98/12225 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

            Madde 1- 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesinin 6 numaralı bendine aşağıdaki (c) alt bendi eklenmiştir.

            "c) Vakıflar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile sendikalar, meslek odaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar ve siyasi partiler hariç), iktisadi işletmelerinden elde edilenler dışında kalan ve tevkifata tabi tutulmamış olan her türlü gelirlerinden (dernek ve vakıflara kuruluşları sırasında tahsis edilen sermaye, üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri hariç, sıfır oranda tevkifata tabi tutulmuş gelirleri ile bağış ve yardımlar dahil);

            i- Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernekler için %0,

            ii- Diğer vakıf ve dernekler için %0,"

            Madde 2- Bu Karar 1/1/1999 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.