Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.04.1999 Perşembe Sayı: 23653 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: - Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Dair Karar 
- Vergi Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler
   
KARAR SAYISI:98/12623
    
            Karar Sayısı: 99/12623 Bakanlar Kurulundan Ekte belirtilen Karar'ın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 30/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

30/3/1999 Tarihli ve 99/12623 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin 2 numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "b) diğerlerinden %15,"

            Madde 2- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin 95/6429 ve 96/8955 sayılı Kararnamelerin eki kararlarla değişik 5 numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %15,"

            Madde 3- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin değişik 10 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "10. Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15,"

            Madde 4- 1318 sayılı Finansman Kanununun 3418 sayılı Kanunla eklenen geçici 2 nci maddesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları için 20/12/1995 tarihli ve 95/7604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulanmakta olan ek taşıt alım vergisi nispeti, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler için bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süre ile %6 olarak uygulanır.

            Madde 5- İstanbul, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Nevşehir ve Kayseri havalimanlarına turist taşıyan charter uçakları için, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süre ile yolcu hizmet ücretlerine %25 indirim uygulanır. Devlet Hava Meydanları İşletmesinin doğacak zarar ve mahrum kalacak karları Hazine tarafından karşılanır.

            Madde 6- Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesine aşağıdaki Z/28 bendi eklenmiştir.

            "Z/28 Başbakan onayı ile, İstanbul, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Nevşehir ve Kayseri havalimanlarına turist taşıyan charter uçaklarının, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süre ile alacakları akaryakıt bedellerinin azami %50'sine kadar olan kısmının Petrol Ofisine ödenmesinde, (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu Kararı aranmaz.)"

            Madde 7- Bu Karar 1/4/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 8- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.