Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.08.1999 Çarşamba Sayı: 23797 (Mük.) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Karar
   
KARAR SAYISI:98/13230
    
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 20/8/1999 tarihli ve 35630 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
20/8/1999 Tarihli ve 99/13230 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR 

            Madde 1- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 2 numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %15", 

            Madde 2- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 6 numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            b) i) Kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) (kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve muaf olanlara ödenenler dahil) 

            1- Halka açık anonim şirketlerde %5, 

            2- Diğerlerinde %15, 

            ii) Dağıtılsın dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumların, Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 1 numaralı bendi dışında kalan kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından (yatırım indirimi dahil) %15, 

           iii) Dağıtılsın dağıtılmasın Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan kısmından %15," 
 
            Madde 3- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 8 numaralı bendinin parantez içi hükmü ile (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "(kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)" 

            "a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından %13" 

           "b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %13," 

            "c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %13," 

            Madde 4- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "9- 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil): 

            a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından %13, 

            b) Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından %13, 

            c) Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından %13," 

            Madde 5- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın I inci maddesinin değişik 10 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "10. a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15, 

            b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15" 

            Madde 6- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 14 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "14. 75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) %12." 

            Madde 7- Bu Kararın; 

            a) 1, 2 ve 5 inci maddeleri 1/9/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 

            b) 3 üncü maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere, 

           c) 4 üncü maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli olmak üzere, 

            d) 6 ncı maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 8- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.