Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.08.1999 Çarşamba Sayı: 23797 (Mük.) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5147 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
   
KARAR SAYISI:98/13231
    
            Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 20/8/1999 tarihli ve 35631 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun değişik 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
20/8/1999 Tarihli ve 99/13231 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR 

            Madde 1- 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 6 numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından %13" 

            "b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %13," 

            "c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %13," 

            Madde 2- 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "7- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından %13," 

            Madde 3- 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "11- Gelir Vergisi Kanununun 75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından %12." 

            Madde 4- Bu Kararın; 

            a) 1 inci maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere, 

            b) 2 nci maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli olmak üzere, 

            c) 3 üncü maddesi yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.