Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.11.1999 Salı Sayı: 23892 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Değişik 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5148 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında 30/12/1993 Tarihli ve 93/5147 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 
 
KARAR SAYISI:99/13646
 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Karar ile dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetleri hakkında 30/12/1993 tarihli ve 93/5147 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 27/11/1999 tarihli ve 51933 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun anılan maddesi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun değişik 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

27/11/1999 Tarihli ve 99/13646 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

           Madde 1- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 2 numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "b) Diğerlerinden %20,"

           Madde 2- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 5 numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,"

           Madde 3- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 8 numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından %15,"

            "b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %15,"

            "c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %15,"

           Madde 4- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 9 numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylarından %15,"

            "b) Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından %15,"

            "c) Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından %15"

           Madde 5- 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 14 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "14. 75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) %14"

           Madde 6- 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 6 numaralı bendinin (a), (b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından %15,"

            "b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %15,"

            "c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden %15,"

           Madde 7- 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "7- Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından %15,"

           Madde 8- 93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'ın I inci maddesinin değişik 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "11. Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından %14."

           Madde 9- Bu Karar;

            a) 1 ve 2 inci maddeleri yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere,

            b) 3 ve 6 ncı maddeleri yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli olmak üzere,

            c) 4 ve 7 nci maddeleri yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren açılan veya vadesi sözkonusu aybaşından sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli olmak üzere,

            d) 5 ve 8 inci maddeleri yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 10- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.