Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.12.2000 Çarşamba Sayı: 24266 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Resmi İlan Fiyatlarının Tespiti Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1719

 
           Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ve 25/11/1999 tarihli ve 99/13668 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet  Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
        Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

28/11/2000 Tarihli ve 2000/1716 Sayılı Kararnamenin EkiRESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ

           Resmi ilanların fiyat tarifesi 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

           1. Resmi ilanların yayın ücreti, her gazetenin sürekli olarak uyguladığı dizgi-tertip tekniğine göre, en az 40 mm.'lik tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülür.

           Başlığından gayrısı 10 puntoluk metin harfleriyle dizilmiş ilanların 5 santimetrelik kısmında, satır aralıkları diğer yazı metinlerinden daha geniş olmamak kaydıyla, en az 12 satır bulunur. Aksi talep edilmedikçe 8 puntodan küçük harfler kullanılmaz.

           Resmi ilan başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi ve ilan metninin yüzölçümü ile mütenasip olması şarttır. İlan metinlerinde on puntodan daha küçük harfler kullanılır ve gazetenin dizgi-tertip tekniği de gerekli kılarsa, alışılmış sütun genişliğinin alt sınırı 36 milimetre kabul edilir.

           Daha büyük puntolu harflerle ve daha dar sütuna dizilen ilanlar yukarıdaki ölçülere kıyasen hesaplanır.

           2. Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti 1,000,000.- liradır.

           Şu kadar ki, günlük fiili satış ortalaması, (10,000)'den az olmayan gazeteler için 1,400,000.-, (25,000)'den az olmayan gazeteler için 3,200,000.-, (100,000)'den az olmayan gazeteler için de 6,400,000.- liradır.

           Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.

           3. Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumu'nun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kurum'a ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.

           Kanuni engeller sebebiyle tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen genel ve katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine borçlarını derhal öderler.

           4. Bu tarife, Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.