Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.12.1997 Salı Sayı: 23202 (Mük.) 
  Bakanlar Kurulu Kararı   
   
Konu              : 
 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 177 nci Maddesinde Yer Alan Birinci Sınıf Tüccarların Defter Tutma Hadlerinin Artırılmasına İlişkin Karar
KARAR SAYISI:97/10346
       
            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 177 nci maddesinde yer alan birinci sınıf tüccarların defter tutma hadlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/12/1997 tarihli ve 53049 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun mükerrer 414 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/12/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
   
9/12/1997 Tarihli ve 97/10346 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR 
  
            1- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının;  

            a) 1 numaralı bendinde yer alan ve 13/12/1996 tarihli ve 96/8954 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca uygulanmakta olan,  

            5,200,000,000.- lira..........7,200,000,000.- liraya,  

            6,300,000,000.- lira..........8,640,000,000.- liraya,  

            b) 2 numaralı bendinde yer alan ve 13/12/1996 tarihli ve 96/8954 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca uygulanmakta olan,  

            2,600,000,000.- lira..........3,600,000,000.- liraya,  

            c) 3 numaralı bendinde yer alan ve 13/12/1996 tarihli ve 96/8954 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca uygulanmakta olan,  

            5,200,000,000.- lira..........7,200,000,000.- liraya yükseltilmiştir.  

            2- Bu hadler 1998 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde nazara alınır.  

            3- Bu Karar 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            4- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.