Gümrük Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 18.06.2004 Cuma Sayı: 25496 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU :

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2004/7448

 

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 10/6/2004 tarihli ve 2004/32 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

C. ÇİÇEK

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

DevletBakanı

A. BABACAN

H. ÇELİK

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar


 

Madde 1.- 10/06/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“Geçici Madde 8- Bu Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenen teşvik belgeleri (KOBİ teşvik belgeleri dahil) kapsamındaki yatırım mallarının ithalinde 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

 

Madde 2.- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3.- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.