488bkk  
Resmi Gazete: 03.08.1999 Salı Sayı: 23775 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
    
KONU : 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Nispi Vergi Oranlarının Artırılmasına İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:99/13142
               
            1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranlarının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 23/7/1999 tarihli ve 031602 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun mükerrer 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                  Süleyman DEMİREL
                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 

27/7/1999 Tarihli ve 99/13142 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları %25 artırılmıştır.

            Madde 2- Bu Karar 16/8/1999 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.