Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.07.2000 Çarşamba Sayı: 24100 (Mük.)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Likit Petrol Gazı (LPG) Tesisatı Bulunan Taşıtların Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik Hükümlerine Göre Belli Sürelerde Yapılacak Teknik Muayenelerinden Alınmakta Olan Harç Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/866


            Likit Petrol Gazı (LPG) tesisatı bulunan taşıtların Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre belli sürelerde yapılacak teknik muayenelerinden alınmakta olan harç tutarının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 9/6/2000 tarihli ve 28128 sayılı yazısı üzerine, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun değişik mükerrer 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
         Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

13/6/2000 Tarihli ve 2000/866 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR           Madde 1- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarifenin "V- Teknik muayene harçları" başlıklı bölümüne 27/1/2000 tarihli ve 4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenen bent uyarınca, LPG tesisatı bulunan taşıtların Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre belli sürelerde yapılacak teknik muayenelerinden alınmakta olan 7,460,000 lira harç tutarı yirmi kat arttırılmıştır.

           Madde 2- Bu Karar yayımını takip eden günde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.