Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 23.12.2005 Cuma Sayı: 26032 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2005/9808

Ekli "Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 2/12/2005 tarihli ve 2005/83 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/12/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

A. GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

  Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

A. COŞKUN

Devlet  Bakanı V.

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K. UNAKITAN

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

 

 

 

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası

Belgeleri Hakkında Karar

Madde 1 - İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren 31/12/2006 tarihine kadar yapılacak ihracat; müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyenler de dahil olmak üzere, 29/7/2004 tarihinden önce alınan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütlerine sayılır ve bu süre zarfında kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerine müeyyide uygulanmış olması halinde, söz konusu kredi ve belgelerin bu madde hükmünden yararlanabilmesi için, müeyyidenin henüz tahsil edilmediğine dair ilgili vergi dairelerinden alınan yazı ilgili mercilerce aranır.

Krediyi kullandıran kuruluşun muvafakatıyla kredi vadesinin de ihracat taahhüt süresine paralel olarak uzatılması halinde, bu süre içerisinde kredi ile ilgili yapılan işlemlere vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

Ayrıca, 31/12/2006 tarihinden önce kullanıldığı halde, orijinal süresi bu tarihi aşan Belgeli veya Belgesiz İhracat Kredilerinin bu haktan yararlandırılabilmesi için, kredi riskinin de 31/12/2006 tarihinden önce kapatılması zorunludur.

Madde 2 - Müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyenler de dahil olmak üzere, 29/7/2004 tarihinden önce alınan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütleri; 30/6/2006 tarihine kadar toplam ihracat taahhüdünün %50'sinin gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, müeyyide uygulanmaksızın kapatılır. Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerine müeyyide uygulanmış olması halinde, söz konusu kredi ve belgelerin bu madde hükmünden yararlanabilmesi için, müeyyidenin henüz tahsil edilmediğine dair ilgili vergi dairelerinden alınan yazı ilgili mercilerce aranır.

Ayrıca, 30/6/2006 tarihinden önce kullanıldığı halde, orijinal süresi bu tarihi aşan Belgeli veya Belgesiz İhracat Kredilerinin bu haktan yararlandırılabilmesi için, kredi riskinin de 30/6/2006 tarihinden önce kapatılması zorunludur.

Madde 3 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya krediyi kullandıran kuruluş ile 4743 sayılı Kanun'un kapsamı dışında yapılan sözleşmelere göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular tarafından, 29/7/2004 tarihinden önce alınan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhüt süreleri, bu Karar'ın yayımı tarihinden itibaren azami 18 (onsekiz) ay uzatılabilir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya krediyi kullandıran kuruluş ile 4743 sayılı Kanun'un kapsamı dışında yapılan sözleşmelere göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçluların, bu sözleşmelerde yer alan hükümlere uymaması nedeniyle bu sözleşmeler ile kredi vadesine ilişkin uzatılan sürenin geçerliğini yitirmesi durumunda; birinci fıkra uyarınca bu sözleşmeye binaen tesis edilmiş Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhüt sürelerinin uzatılması işlemi de geçerliğini yitirir ve ilgili sözleşmeler ile kredi vadesine ilişkin uzatılan sürenin geçerliğini yitirdiği tarihten sonra gerçekleştirilecek ihracat taahhüde sayılmaz.

Madde 4 - Serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracatın bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddeleri kapsamında ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, ihraç eşyasının bu maddelerde belirtilen süreler içerisinde serbest bölgeden üçüncü ülkelere veya Avrupa Topluluğu'na üye ülkelere gönderildiğinin tevsiki aranır.

Madde 5 - Bu Karar’ın 1, 2 ve 3 üncü maddeleri çerçevesinde kapatılmak istenen Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütleri; krediyi kullanan firma veya bu firmanın grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatla kapatılabilir.

Madde 6 - Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamındaki ihracat taahhüdünün bu Kararın 1, 2 ve 3 üncü maddeleri çerçevesinde gerçekleştirildiğinin, en geç bu maddelerde belirtilen sürelerin bitimini takip eden ayın sonuna kadar ilgili mercilere müracaat edilmek suretiyle tevsik edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, toplam ihracat taahhüdünün gerçekleşmeyen bölümüne tekabül eden istisnalar, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Kararnamenin eki İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın 15 inci maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

Madde 7 - Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Madde 8 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.