İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.07.2000 Perşembe Sayı: 24108 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Değişik 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/865

  
            506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın üst sınırının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 7/6/2000 tarihli ve 014950 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun değişik 78 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
           Başbakan 

9/6/2000 Tarihli ve 2000/865 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın üst sınırı, alt sınırın dört katına yükseltilmiştir.

            Yürürlük
            Madde 2- Bu Karar 1/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 3- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.