İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.04.2001 Pazartesi Sayı: 24388 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Alt ve Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2342


            506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt ve üst sınırının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 19/4/2001 tarihli ve 10937 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Kanunun 78 inci ve ek geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
          Bülent ECEVİT 
          Başbakan 
    
20/4/2001 Tarihli ve 2001/2342 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 1/4/2001 ile 31/3/2002 tarihleri arasında alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı 7,000,000.- TL. olarak uygulanır.

            Madde 2- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancınüst sınırı, alt sınırın beş katına yükseltilmiştir.

            Madde 3- Bu Karar 1/4/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.