İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 13.04.2002 Cumartesi Sayı: 24725 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU :

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek Geçici 3 üncü Maddesi ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2002/3930


             506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek geçici 3 ncü maddesi ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 17 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; adı geçen kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/4/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

K.DERVİŞ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

F.BAL

Devlet Bakanı V.

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Devlet Bakanı V.

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Kültür Bakanı V.

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

 

 

1/4/2002 Tarihli ve 2002/3930 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR


             Madde 1- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanacak aylıkların hesabına esas gelir basamakları 1/4/2002 - 31/3/2003 tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

BASAMAKLAR

GELİR BASAMAKLARI

 

 

 

1/4/2002 - 30/6/2002

tarihleri arasında

1/7/2002 - 31/3/2003

tarihleri arasında

1

149,499,189

176,244,594

2

159,092,720

187,554,408

3

168,686,251

198,864,222

4

178,279,782

210,174,036

5

187,873,313

221,483,850

6

198,745,980

234,301,638

7

209,618,647

247,119,426

8

220,491,314

259,937,214

9

231,363,981

272,755,002

10

242,236,648

285,572,790

11

253,109,315

298,390,578

12

263,981,982

311,208,366

13

302,516,005

356,636,119

14

337,692,284

398,105,435

15

372,868,563

439,574,751

16

408,044,842

481,044,067

17

443,221,121

522,513,383

18

478,397,400

563,982,699

19

513,573,679

605,452,015

20

548,749,958

646,921,331

21

583,926,237

688,390,647

22

619,102,516

729,859,963

23

654,278,795

771,329,279

24

689,455,074

812,798,595

 

             Madde 2- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı;

             a) 1/4/2002 - 30/6/2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere 9,262,400.- TL.,

             b) 1/7/2002 - 31/3/2003 tarihleri arasında uygulanmak üzere 10,919,443.- TL.,

             olarak tespit edilmiştir.

 

             Madde 3- Bu Karar 1/4/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 4- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.