İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 18.11.2003 Salı Sayı: 25293 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:   

2003/6399 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2003/6399

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere, bu kanunlar gereğince bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihlerinin belirlenmesine ilişkin 24/12/2002 tarihli ve 2002/5001 sayılı Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 10/11/2003 tarihli ve 033390 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Kanunun 98 inci ve 2925 sayılı Kanunun 39 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. AKSU

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

K. UNAKITAN

M. H. GÜLER

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

12/11/2003 Tarihli ve 2003/6399 sayılı Kararnamenin Eki

KARAR


Madde 1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere, bu kanunlar gereğince bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihlerinin belirlenmesine ilişkin 24/12/2002 tarihli ve 2002/5001 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihleri 2003/Kasım ayına münhasır olmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) Tahsis numarasının son rakamı 9 ve 7 olanlara 17 Kasım 2003 tarihinden,

b) Tahsis numarasının son rakamı 5 ve 3 olanlara 18 Kasını 2003 tarihinden,

c) Tahsis numarasının son rakamı l ve 8 olanlara 19 Kasım 2003 tarihinden,

d) Tahsis numarasının son rakamı 6 ve 4 olanlara 20 Kasım 2003 tarihinden,

e) Tahsis numarasının son rakamı 2 ve O olanlara 21 Kasım 2003 tarihinden, itibaren aylıktan peşin olarak ödenir.

ödeme tarihlerinin öne alınması nedeniyle gelir ve aylıklardan herhangi bir kesinti yapılmaz."

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.