İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 11.01.2005 Salı Sayı: 25697 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:   

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2004/8335

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere, bu kanunlar gereğince bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihlerinin belirlenmesine ilişkin 24/12/2002 tarihli ve 2002/5001 sayılı Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı’nın 29/12/2004 tarihli ve 58928 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Kanunun 98 inci ve 2925 sayılı Kanunun 39 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

31/12/2004 Tarihli ve 2004/8335 Sayılı Kararnamenin eki

 

KARAR

 

Madde 1 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal SigortalarKanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere, bu  kanunlar gereğince bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihlerinin belirlenmesine ilişkin 24/12/2002 tarihli ve 2002/5001 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 2 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihleri 2005 Ocak ayına münhasır olmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) Tahsis numarasının son rakamı 9 ve 7 olanlara 12 Ocak 2005 tarihinden,

b) Tahsis numarasının son rakamı 5 ve 3 olanlara 13 Ocak 2005 tarihinden,

c) Tahsis numarasının son rakamı 1 ve 8 olanlara 14 Ocak 2005 tarihinden,

d) Tahsis numarasının son rakamı 6 ve 4 olanlara 17 Ocak 2005 tarihinden,

e) Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlara 18 Ocak 2005 tarihinden,

itibaren aylıkları peşin olarak ödenir.

Ödeme tarihlerinin öne alınması nedeniyle gelir ve aylıklardan herhangi bir kesinti yapılmaz.”

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı BakanlarKurulu yürütür.