İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.03.1981 Sayı: 17296 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          : İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI SİGORTALARI PRİM 
                                     TARİFESİ'NE İLİŞKİN KARARNAME
 
  
KARAR SAYISI:8/2569
               
           1.3.1965 tarihli ve 6/4405 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İşkazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi" ile ek ve değişikliklerinin yürürlükten kaldırılarak, ilişik "İşkazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi"nin 1.4.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması; Sosyal Güvenlik Bakanlığının 10.3.1981 tarihli ve 4-5-3/3094 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 18.3.1981 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                    Kenan EVREN
                                                                                    Orgeneral
                                                                                    Devlet Başkanı

            Başbakan
            B.ULUSU

           1 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 üncü maddesinin A fıkrası ile 74 üncü maddesine uyularak hazırlanan bu tarife işyerlerinin dahil oldukları işkollarının tehlike sınıfları ile normal prim oranlarını ihtiva eder.

           2 - Tarifede işkolları 12 tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları yekdiğerinden % 0,5 farklı olmak üzere, en düşük haddi % 1,5 en yüksek haddi % 7 olarak tesbit edilmiştir.

           3 - Bir işyerinde yürütülen esas işin fer'i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanır. Ancak, esas işin fer'i ve mütemmimi sayılan işler, işçileri birbirine tedahül etmiyecek şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu şumulüne alınmış olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olurlar.

           4 - Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususiyetler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olur.

           5 - Bu tarifede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve işkazası ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle ilgili en yakın işkolunun dahil olduğu prim haddine tabi olur.

           6 - Her tehlike sınıfı üst, normal ve alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine ayrılmıştır.

           Üst derece prim oranı dahil olduğu  tehlike sınıfının normal prim oranından % 0,2 daha yüksek, alt derece prim oranı normal prim oranından % 0,2 daha düşüktür. Şu kadarki I. tehlike sınıfındaki işyerleri için alt derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranının altına düşemez ve XII. Tehlike sınıfındaki işyerleri için üst derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranını geçemez.

           7 - Dereceleme hesabının yapıldığı yıla takaddüm eden 3 takvim yılı içinde, aynı işkolunda 40 bin gün için sigorta primi tahakkuk ettirilmiş olan işyerleri derecelemeye tabi olurlar. Bu işyerlerinin girecekleri tehlike dereceleri; derecenin tayin edildiği yıla takaddüm eden üç takvim yılı içinde vukua gelerek kurum kayıtlarına intikal eden ve işyerinin özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet tedbirlerinin de neticesini gösteren işkazaları, meslek hastalıkları, daimi işgöremezlik ve ölüm vak'alarına göre işyerinin münferiden arzedeceği tehlike ağırlığı nazar alınarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından tayin olunur.

           Yukarıda belirtilen üç yıllık devre için 40 bin gün sigorta primi tahakkuk ettirememiş olan işyerleri dahil bulundukları işkolunun normal prim oranı üzerinden prim öderler.

 

Büyük                                                       Tehlike    Prim
Grup  Grup                 İŞKOLU                           Sınıfı    Nispeti
 

 010         TARIM
      0101   Kamu veya Özel Sektöre ait olup, işletme şekli
             ne olursa olsun, tamamen veya kısmen tarımsal
             üretim için yapılan açıkta veya cam muhafaza
             içindeki (Seralar) işler, kabuklu veya kabuksuz
             meyvecilik, tohum, sebze ve çiçek yetiştirme
             çay, kahve ve kauçuk tarlalarındaki işler, mısır
             tanelerini koçandan ayırma, ot balyalama, harman
             dövme ve bunlarla ilgili faaliyetler, kontrat
             esası üzerine yapılan her türlü ilaç serpme,
             mahsul toplama, meyve ambalajlama, ağaç budama,
             sulama sistemlerinin işletilmesi işleri.         III      2,50
      0109   Tarımla ilgili diğer faaliyetler                 III      2,50

 011         HAYVANCILIK
      0111   Her türlü iş ve gelir getiren hayvanların (ada
             tavşanı, kürklü hayvan, süt, yün, kümes hayvan-
             ları ile yumurta, bal, ipek böceği, kozası v.s.)
             yetiştirilmesi, üretimi, islahı ve bunlarla il-
             gili bakım, güdüm, terbiye kırkım, sağım ve
             ürünlerinin elde edilmesi, toplanması saklanması
             işleri                                           III      2,50
      0119   Hayvancılıkla ilgili diğer faaliyetler           III      2,50

 021         ORMANCILIK
      0211   Ağaç dikme, yeniden orman yetiştirme ve ormanları
             koruma zamk ve reçine, yabani kauçuk, usare, ağaç
             kabuğu, ot, yabani meyve ve çiçek, yosun, yaprak
             çamlardaki iğne yaprak ve saz gibi insan eliyle
             yetiştirilmemiş olan maddelerin toplanması,
             mangal kömürünün ormanda yakılması işleri        III      2,50
      0219   Ormancılıkla ilgili diğer faaliyetler            III      2,50

 022         TOMRUKÇULUK
      0221   Kerestenin kesilmesi, tomruk, testerelik
             kereste, çatal, ağaç gövdesi yumruları,
             kütük, kağıt hamuru imaline mahsus odun,
             sırık, kazık, yontulmuş demir yolu traversi,
             maden ocaklarına mahsus kereste, ormanda
             kesilen yakacak odun, kimyevi takdire
             elverişli odun, mekik ve benzeri bloklar
             ile ormandan elde edilen diğer kaba, yuvarlak,
             yontulmuş veya yarılmış maddeler veya odun
             ham maddeleri, tomruk nakletme işleri            III      2,50
      0229   Tomrukçulukla ilgili diğer faaliyetler           III      2,50

 041         DENİZ BALIKÇILIĞI
      0411   Denizlerde balık ve diğer hayvanların ve
             bitkilerin avlanması, toplanması ve dalyan         V      3,50
             işleri
      0412   Sünger avcılığı                                    V      3,50

 043         NEHİR VE GÖLLERDE BALIKÇILIK
      0430   Nehir ve göllerde balık ve diğer su
             hayvanlarının, bitkilerinin avlanması,
             toplanması ve üretilmesi                           V      3,50

 110         KÖMÜR MADENCİLİĞİ (Her cins kömür istihsalinde
             aynı işveren tarafından yaptırılan ve bu
             işlerin fer'i ve mütemmimi mahiyetindeki yıkama
             sevk ve saire bilcümle yardımcı işler dahildir.)

      1101   Maden kömürü işletmeciliği                       XII      7,-
      1102   Linyit kömürü işletmeciliği                      XII      7,-
      1109   Diğer kömürlerin işletmeciliği                   XII      7,-

 121         DEMİR MADENCİLİĞİ
      1210   Demir cevheri istihsali (Aynı işveren
             tarafından yaptırılan, bu işin fer'i
             ve mütemmimi mahiyetindeki yıkama,
             ayıklama, izabe, sevk gibi bilcümle
             yardımcı işler dahil)                             VI      4,-

 122         DEMİRDEN GAYRİ METALLERİN İSTİHSALİ
             (Aynı işveren tarafından yaptırılan, bu
             işlerin fer'i ve mütemmimi mahiyetindeki
             yıkama, ayıklama, izabe ve sevk gibi
             bilcümle yardımcı işler dahil.)
      1221   Krom istihsali                                    VI      4,-
      1222   Bakır istihsali                                   VI      4,-
      1223   Kurşun istihsali                                  VI      4,-
      1224   Manganez istihsali                                VI      4,-
      1229   Diğer madenlerin istihsali                        VI      4,-

 130         HAM PETROL VE TABİİ GAZ
      1301   Petrol ve tabii gaz arama işleri                 VII      4,50
      1302   Petrol ve tabii gaz kuyularının açılması.        VII      4,50
      1303   Petrol ve tabii gaz kuyularının ve
             tabakalarının veya bitümlü kumların işletilmesi
             (Müstakilen işletilen pipe-line işletilmesi
             7192 de tasnif edilmiştir.)                      VII      4,50

 140         TAŞ, KİL VE KUM OCAKLARI
      1401   Taş ocaklarında yapılan işler (Taş çıkarma,
             kırma ve taş ocağında yapılan kesme işleri)      XI      6,50
      1402   Kil, kum ve çakıl ocakları                       III      2,50
      1403   Mermer ocakları                                   XI      6,50

 191         TUZLA İŞLETMELERİ
      1911   Deniz ve göllerden tuz istihracı (Sofra           II      2,-
             tuzu imali hariç)
      1912   Kaya tuzu istihracı                               IV      3,-

 192         KİMYA SANAYİİNDE KULLANILAN MADDELERİNİSTİHRACI
      1920   Kükürt, fosfat, nitrat, borat, potas,
             sodyum, arsenik, civa ihtiva eden cevherler
             gibi kimya sanayiinde ve suni gübre imalinde
             kullanılan maddelerin topraktan çıkarılması
             ve bunlarla ilgili bütün işler                    VI      4,-

 199         DİĞER METAL OLMAYAN MADDELERİN İSTİHRACI VE MADEN ARAMA İŞLERİ
      1991   Turb ocaklarının işletilmesi                      IV      3,-
      1992   Asfalt, bitum, asbest, alçı taşı, amyant,
             mika, kuart, zımpara ve lüle taşı gibi
             metal olmayan maddelerin istihracı ve
             bunlarla ilgili işler                              X      6,-
      1993   Alelumum maden arama işleri (Petrol ve
             tabii gaz arama işleri hariç)                     VI      4,-
      1994   Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme,
             ayıklama işleri                                   II      2,-

 201         ET KESİLMESİ, HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI
      2011   Mezbahalar                                        II      2,-
      2012   Kümes hayvanlarının kesilmesi ve temizlenmesi     II      2,-
      2013   Et konserve fabrikaları; pastırma, sucuk,
             salam, bumbar ve sosus imali                      II      2,-
      2014   Taze ve dondurulmuş etin muhafazası (Müstakilen)  II      2,-

 202         SÜT MAMULLERİ SANAYİİ
      2021   Kaymak, krema, dondurma, tereyağı ve yoğurt imali  I      1,50
      2022   Süt tozu, konsantre süt imali                      I      1,50
      2023   Beyaz peynir imali                                 I      1,50
      2024   Kaşar, gravyer gibi diğer peynirlerin imali        I      1,50
      2025   Eritilmiş sade yağ imali                           I      1,50

 203         MEYVE VE SEBZELERİN KONSERVE EDİLİP SAKLANMASI
     2031   Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu,
             salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları
             imali                                             II      2,-
      2032   Meyve, sebze kurutmacılığı ve manipülasyon        II      2,-

 204         BALIK VE DİĞER DENİZ GIDA MADDELERİNİN KONSERVECİLİĞİ
      2041   Balık ve diğer deniz gıda maddelerinin
             konserveciliği                                    II      2,-
      2042   Balık ve diğer deniz gıda maddelerinin
             muhafazası, tütsüleme ve kurutulması              II      2,-

 205         GIDA MADDELERİNİN ÖĞÜTÜLMESİ, TEMİZLENMESİ, VE
             AYIKLANMASI (Kuş ve hayvan yemleri ihzari hariç)
      2051   Un değirmenleri                                  III      2,50
      2052   Çeltik fabrikaları                               III      2,50
      2059   Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara
             benzeyen diğer gıda maddeleri imali               II      2,-

 206         FIRINCILIK, PASTACILIK VE HAMUR İŞLERİ SANAYİİ
      2061   Ekmek ve simit fırınları                           I      1,50
      2062   Büsküvi imalatı                                    I      1,50
      2069   Pasta, börek, yufka ve benzeri hamur işleri
             sanayi                                             I      1,50

 207         ŞEKER SANAYİİ
      2070   Şeker pancarı ve kamışından şeker imali           II      2,-

 208         KAKAO VE ŞEKERLİ MADDELER İMALİ
      2081   Kakao ve çikolata imali                            I      1,50
      2082   Şekerlemeler, karamela, lokum ve benzeri
             diğer şekerli maddeler ve sakız imalatı            I      1,50
      2083   Helva, bulama, ağda, pekmez imali                  I      1,50

 209         DİĞER YİYECEK MADDELERİ İMALATI
      2091   Çay manipülasyonu                                  I      1,50
      2092   Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması
             (Fındık, ceviz ve badem kırma işleri dahil)        I      1,50
      2093   Buz imali                                          I      1,50
      2094   Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların
             tasfiyesi ve çeşitli muamelelere tabi tutulması  III      2,50
      2095   Makarna, şehriye ve benzeri yiyecek maddeleri
             imali                                             IV      3,-
      2096   Nişasta, dekstrin ve glikoz imali                 IV      3,-
      2097   Çeşitli hayvan yiyeceklerinin hazırlanması        II      2,-
      2098   Tahin imalathaneleri                             III      2,50
      2099   Diğer yiyecek maddelerinin imali ve çeşitli
             muamelelere tabi tutulması (Kuru kahve, sofra
             tuzu, baharat v.s.)                                I      1,50

 211         İNBİKTEN GEÇİRİLMİŞ İÇKİLER
      2111   Rakı imali                                        II      2,-
      2119   Diğer içkilerin imali (İçki imalinde kullanılan
             ispirto ve suma imali dahil.)                     II      2,-

 212         ŞARAPÇILIK
      2120   Malt likörleri hariç, her nevi sofra şarapları
             ile likör şarapları, tabii ve suni köpüren
             şaraplar, mistel kokulu ve tıbbi şarapların
             imali, diğer tahammür etmiş içkilerin imali       II      2,-

 213         BİRA VE MALT SANAYİİ
      2130   Malt ve bira gibi maltlı içkilerin imali          II      2,-

 214         ALKOLSÜZ İÇKİLER
      2141   Gazoz, kokakola ve karbondioksitle muameleye
             tabi tutulmuş her türlü meyva suları gibi
             alkolsüz içkilerin imali                          II      2,-
      2142   Maden suları ve sodalarının hazırlanması          II      2,-

 220         TÜTÜN SANAYİİ
      2201   Yaprak tütünü ayıklama, temizleme, kurutma,
             cinslerine ayırma, balyalama, ambalajlama ve
             bakma işleri                                       I      1,50
      2202   Sigara, puro, sigarillos, içilen ve çiğnenen
             neviden tütün, pipo tütünü, enfiye ve tömbeki
             imali                                              I      1,50

 231         DOKUMA SANAYİİ, (İplik bükülmesi, dokunması ve
             bunlarla ilgili işler)
      2310   Çırçır fabrikaları                               III      2,50
      2311   Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayii     III      2,50
      2312   Yün (Tabii ve suni) ipliği imali ve yünlü
             dokuma sanayii                                   III      2,50
      2313   İpek ipliği imali ve ipekli dokuma sanayii
             (suni ipek naylon ve benzeri sentetik
             elyaftan dokumalar dahil)                         II      2,-
      2314   Keten, kenevir ve jütten iplik imali ve
             dokuma sanayii                                    II      2,-
      2315   Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (Herhangi
             bir maddeden % 75 veya daha fazla nispette
             ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında
             tasnif olunur.)                                  III      2,50
      2316   Dokuma yapmaksızın boya, apre işleri,
             yazmacılık ve basmacılık                         III      2,50
      2317   El tezgahlarında yapılan her türlü dokuma
             işleri                                             I      1,50
      2318   Halı ve kilim sanayii                              I      1,50
      2319   İplik büküm ve sarım işleri, makara, bobin,
             masura ve yumak imali, şerit kaytan, kordela
             gibi ufak tuhafiye eşyası imali                    I      1,50

 232         TRİKOTAJ
      2321   Çorap imali                                        I      1,50
      2322   Çoraptan gayri trikotaj eşyalarının imali
             (Örülmüş kumaşlardan kesip dikmek suretiyle
             giyecek eşya imali 243 gruptadır.)                 I      1,50

 233         İP, HALAT VE SİCİM ENDÜSTRİSİ
      2330   Kenevir, jüt, pamuk, kağıt, hasır vesair
             elyaftan halat, ip, sicim, ağ ve bunlara
             mümasil eşya imalatı                              II      2,-

 239         BAŞKA YERDE TASNİF EDİLMEMİŞ DOKULAR
      2390   Linolyüm ve diğer sert satıhlı zemin döşemeleri,
             (Plastik hariç) suni deri, muşamba ve kaplanmış
             kumaşlar, hasır, lif, vesair keçeler, paspaslar
             ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk
             malzemesi imali, çöp ve paçavraların elyaf haline
             getirilmesi                                       II      2,-

 241         KUNDURA SANAYİİ
      2410   Kauçuk hariç, deri, suni deri, plastik, ağaç
             vesair malzemeden kundura, tozluk, getr imali,
             kundura sanayii için kesilmiş hazır malzeme
             imali, sayacılık                                   I      1,50

 242         KUNDURA TAMİRCİLİĞİ
      2420   Kundura tamircileri (Kundura imal eden
             tamirciler de bu gruba dahildir.)                  I      1,50

 243         GİYECEK EŞYASI İMALATI (Kundura hariç)
      2431   Dokuma, deri, kürk vesair maddelerden elbise,
             palto-pardesü, gibi hazır elbise imali             I      1,50
      2432   Çamaşır, gömlek, kravat, korse, kemer, eldiven
             ve emsali eşya imalatı
      2433   Şapka ve kasket imalatı                            I      1,50
      2434   Terziler (Hususi dikişler)                         I      1,50
      2439   Diğer giyim eşyası imali ve baston ve şemsiye
             imalatı                                           II      2,-

 244         MENSUCATTAN HAZIR EŞYA İMALATI
             (Giyim eşyası hariç)
      2441   Yorgancılık                                        I      1,50
      2442   Çadır, çuval, yelken imalatı (Dokuma yapmaksızın)  I      1,50
      2449   Dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imali
             (Bayrak, perde, çarşaf, battaniye vesair)          I      1,50

 251         BIÇKIHANELER VE AĞACIN MEKANİK İŞLENMESİ
      2511   Tomruğun işlenmesi, bıçkıhaneler, ağaç travers
             fabrikaları                                        V      3,50
      2512   Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç ve suni
             tahta imali                                        V      3,50
      2513   Marangozluk, doğramacılık ve sabit tesisler imali  V      3,50

 252         AĞAÇ, SAZDAN VE MANTARDAN AMBALAJ İMALİ
      2521   Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj imali        V      3,50
      2522   Mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri
             eşya imali                                        II      2,-

 259         AĞAÇ VE MANTARDAN DİĞER EŞYA İMALİ
      2590   Kundura kalıbı, elbise askısı, tahta sap, kulp,
             kafes, raf, çubuk, oyma işleri, tabut, resim
             ve ayna çerçevesi v.s. imali                      IV      3,-

 260         MOBİLYA SANAYİİ
      2601   Ahşap mobilya sanayii                              V      3,50
      2602   Saz ve kamıştan mobilya sanayii                    V      3,50
      2603   Madenden mobilya sanayii                           V      3,50
      2609   Döşemecilik                                        I      1,50

 271         KAĞIT HAMURU, KAĞIT VE MUKAVVA İMALATI
      2710   Odun, paçavra ve diğer nesiçlerden kağıt hamuru
             imali ve bu hamurun kağıt, mukavva ve presli
             nesiçler haline getirilmesi                       II      2,-

 272         KAĞIT HAMURUNDAN KAĞIT VE MUKAVVADAN EŞYA İMALİ
      2720   Kağıt ve mukavvadan kutu, kesekağıdı ve diğer
             mahvazalar, kart, zarf ve duvar kağıdı imali,
             kağıt hamurundan tabak, bardak ve diğer mutfak
             levazım gibi preslenmiş eşya imali                 I      1,50

 280         MATMAACILIK, NEŞRİYATÇILIK VE BUNLARLA İLGİLİ SANAYİİ
      2801   Ciltcilik, deftercilik, klasör ve dosya imali     II      2,-
      2802   Matbacılık                                        II      2,-
      2803   Gazete, mecmua idarehaneleri, yayın evleri         I      1,50
      2804   Klişecilik, çinkografi (Müstakilen)               II      2,-
      2805   Diğer baskı ve hakkaklık işleri (Tabaklar ve
             diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme
             yapılması gibi)                                   II      2,-

 291         DERİ İŞLEME SANAYİİ
      2911   Tabakhaneler, deriperdahlama ve boyama işleri    III      2,50
      2912   Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri
             (Sucuk bumbarı hariç)                              I      1,50

 292         KÜRK İŞLEME BOYAMA SANAYİİ
      2920   Kürk imali, işlemesi ve boyaması                   I      1,50

 293         DERİDEN VE DERİ YERİNE İKAME EDİLEN MADDELERDEN
             MAMUL EŞYA İMALİ (Ayakkabı ve giyim eşyası hariç)
      2930   Deri ve deri yerine kaim olan sair maddelerden
             kundura ve giyim eşyası hariç saraciye eşyalarının
             imali                                              I      1,50

 300         KAUÇUK SANAYİİ
      3001   Kauçuk ayakkabı imali                             IV      3,-
      3002   Otomobil ve bisiklet lastikleri imali             IV      3,-
      3003   Kauçuktan mamul eşyanın tamiri (Otomobil
             lastiklerine diş açılması dahil)                  IV      3,-
      3009   Diğer kauçuk mamulleri imali                      IV      3,-

 311         SANAYİDE KULLANILAN ESAS KİMYA MADDELERİ VE
             SUNİ GÜBRELER İMALİ
      3111   Tenvir fişekleri, çocuk tabanca mantarı imalatı   VI      4,-
      3112   Mühimmat ve patlayıcı maddeler imalatı            IX      5,50
      3113   Kimyevi gübreler imali                           III      2.50
      3114   Kimyevi tuzlar, asitler ve bazlar alkoller gibi
             kimyevi maddelerin imali                         III      2,50
      3115   Suni ipek ve diğer sentetik fibrler ile plastik
             maddelerin imali                                 III      2,50
      3116   Emülsiyon ve palamut hülasası fabrikaları,
             palamut değirmenleri, palamut temizleme işleri
             ve meyan kökü menipülasyonu                       II      2,-
      3117   Yakılacak ispirto imali                           II      2,-
      3119   Diğer kimyevi ana maddelerin sanayii (Oksijen,
             asetilen, karpit gibi)                           III      2,50

 312         SANAYİE MAHSUS NEBATİ VE HAYVANİ YAĞLARIN
             İSTİHSALİ (Yemeklik yağlar 209 gruptadır.)
      3121   Nebati yağlar                                     IV      3,-
             Hayvani yağlar                                    IV      3,-

 313         BOYA, VERNİK VE CİLA İMALİ
      3130   Boya, vernik ve cilaların imali                    I      1,50

 319         DİĞER KİMYEVİ MADDELERİN İMALİ
      3191   İlaçlar ve tıbbi müstahzarlar imali serum ve aşı
             hazırlama işleri (İdrofil pamuk dahil.)            I      1,50
      3192   Mürekkep imali                                     I      1,50
      3193   Sabun ve çamaşır suları ve sodası ile diğer
             temizlik maddeleri sanayii                         I      1,50
      3194   Tutkal, jelatin, zamk imali                        I      1,50
      3195   Kibrit imali                                      II      2,-
      3196   Her nevi mum imali                                 I      1,50
      3197   Kokular ve tuvalet maddeleri imali                 I      1,50

 321         PETROL TASFİYEHANELERİ
      3210   Gaz, benzin ve diğer akaryakıtlar, ham petrol
             ve müştaklarından yağlamaya mahsus yağlar ve
             muhtelif maddelerin elde edilmesi                III      2,50

 329         PETROL VE KÖMÜRDEN ELDE EDİLEN MUHTELİF MÜŞTAKLAR
      3291   Asfalt ve dam tecrit malzemeleri, yağlamaya
             mahsus olup petrol tasfiyehanelerinde elde
             edilmeyen yağlar ve kresler imali                III      2,50
      3292   Şehirlerde havagazı tevzii ile ilgili olmayan
             kok fırınları                                    III      2,50

 331         PİŞMİŞ TOPRAKTAN İNŞAAT MALZEMESİ İMALATI
      3310   Tuğla, kiremit, boru, pota, künk, ateş tuğlası
             ve emsali inşaat ve mimari malzemesi imali       III      2,50

 332         CAM SANAYİİ
      3320   Cam ve camdan mamul eşya imalatı (Gözlük ve
             optik camları hariç)                             III      2,50

 333         PORSELEN, FAYANS VE SERAMİK SANAYİİ
      3330   Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş
             topraktan kab kacak imali                         II      2,-

 334         ÇİMENTO SANAYİİ
      3340   Çimento imali                                     IV      3,-

 339         METALDEN GAYRİ MADDELERDEN DİĞER İMALAT
      3391   Taş yontma, öğütme ve kırma işleri                 V      3,50
      3392   Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi
             imalatı                                           IV      3,-
      3393   Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen
             alçı tozu ve alçıdan eşya imali                    I      1,50
      3394   Taş ocaklarından ayrı olarak işletilen kireç
             ocakları ve kireç imali                            X      6,-
      3395   Taş, amyant ve grafitten eşya imali                V      3,50
      3396   Zımpara taşı ve kağıdı imali                       V      3,50
      3399   Metalden gayri maddelerden diğer imalat            V      3,50

 341         DEMİR VE ÇELİĞE MÜTEALLİK ESAS ENDÜSTRİLER
      3411   Yüksek fırınlarda eritmekten yarı ikmal edilmiş
             hale gelinceye kadar bütün ameliyeleri ihtiva
             etmek üzere demir ve çelik imalatı yani dört
             köşe veya yuvarlak çubuklar, levha, plak, şerit,
             tüp, ray, rot gibi esas şekillere haddelemek,
             kalay kaplaması (teneke imali), kaba dökümler
             ve döğme metal imalatı                             V      3,50
      3412   Demir ve çeliği tav fırınlarında ısıtmak
             suretiyle müstakilen yapılan haddeleme ve
             laminaj işleri                                     V      3,50

 342         DEMİRDEN GAYRİ METALLERE MÜTEALLİK ESAS ENDÜSTRİLER
      3421   Demirden gayri metallerin izabesi tasfiyesi ve
             bunların külçe, bar, dört köşe kalın çubuk,
             levha, şerit daire ve haddeden geçirilerek elde
             edilecek diğer esas şekillerde imali               V      3,50
      3422   Demirden gayri metallerin tav fırınlarında
             ısıtmak suretiyle müstakilen yapılan haddeleme
             ve laminaj işleri                                  V      3,50

 350         METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ
      3501   Demir tel ve çubuktan eşya imalatı (çivi, zincir,
             vida vesaire gibi)                                 V      3,50
      3502   Demiri ısıtıp döğerek şekillendirme veya
             presleme suretiyle muhtelif eşya imali,
             çilingir atelyeleri ve sahra demirciliği           V      3,50
      3503   Soğuk demircilik ve kaynak işleri                  V      3,50
      3504   Sobacılık ve teneke eşya imali                     V      3,50
      3505   Bakırdan eşya imali                                V      3,50
      3506   Alüminyum eşya imalatı                             V      3,50
      3507   Emaye eşya imali                                   V      3,50
      3508   Nikelaj kaplama ve galvanoplasti işleri
             kalaycılık                                         V      3,50
      3509   Font ve diğer madenleri eritip kalıplara dökmek
             suretiyle muhtelif eşya imali                      V      3,50

 360         MAKİNE İMALAT VE TAMİRATI
      3601   Ziraat makineleri imal ve tamiratı (pulluk,
             biçer döğer, selektör ve emsali ziraatte
             kullanılan makineler)                            III      2,50
      3602   Ziraatten gayri makinelerin imal ve tamiratı
             (Çamaşır makinası, buz dolabı, tartı aletleri
             yazı ve hesap makineleri v.s.) Elektrik
             cihazları hariç                                  III      2,50
      3603   Montaj işleri (İmalat yapmaksızın makine ve
             tesisat montajı)                                 III      2,50
      3604   Tornacılık ve tesviyecilik                         V      3,50

 370         ELEKTRİK MAKİNE VE CİHAZLARI İMAL VE TAMİRATI
      3701   Elektrik enerjisi istihsal, tahvil ve tevzii
             ile ilgili makinelerin imal ve tamiri            III      2,50
      3702   Evlerde kullanılanlar da dahil olmak üzere
             elektrik cihazları, izole, tel, kablo, duy,
             anahtar ve diğer elektrik malzemesi imalatı      III      2,50

 381         DENİZ NAKİL VASITALARI İNŞAAT VE TAMİRATI
      3811   Sandal, kayık ve emsali küçük deniz
             vasıtalarının imali ve tamiratı                   IV      3,-
      3812   Vapur ve gemi inşa ve tamiratı, tersaneler,
             hususi tipte deniz vasıtalarına mahsus
             makinelerin imali, gemi bozma tezgahları,
             liman atelyeleri                                  IV      3,-

 382         DEMİRYOLU NAKİL VASITALARI VE MALZEMESİ İMAL VE TAMİRATI
      3821   Lokomotif, vagon ve tramvay arabaları imal
             ve tamiratı                                       IV      3,-
      3822   DDY cer depoları ve müstakil revizörlükleri       IV      3,-

 383         MOTORLU TAŞITLAR İMALİ
      3831   Otomobil, kamyon, römork, otobüs gibi motorlu
             nakil vasıtalarının imal ve montaj işleri        III      2,50
      3832   Motor, fren, şanzuman, dingil, dişli, şasi
             gibi motorlu taşıt parçaları ve teferruatının
             imali (iç ve dış lastikler 300, otomobil camı
             332, elektrik teçhizatı imali 370 gruptadır.)

 384         MOTORLU TAŞITLARIN TAMİRATI
      3841   Otomobil, kamyon, motor ve tenteleri elektrik
             aksamı tamiri gibi ihtisasa taalluk eden
             tamirat ve revizyon işleri                       III      2,50
      3842   Kamyon ve otobüs karoseri imal ve tamiratı       III      2,50
      3843   Motorlu vasıtaların yıkama, yağlama ve bakım      II      2,-
             işleri

 385         MOTOSİKLET VE BİSİKLET İMALİ
      3850   Motosiklet, bisiklet, üç tekerlekli çocuk
             bisikletleri ile bisiklet parçaları imalatı ve
             tamiratı                                          II      2,-

 386         UÇAK İMAL VE TAMİRATI
      3860   Uçak ve planör, uçak motorları, pervane,
             tekerlek gibi sair aksamın imal, montaj ve
             tamiratı                                         III      2,50

 389         NAKLİYATA MÜTEALLİK DİĞER VASITA VE MALZEMELER
      3890   Hayvan ve el arabaları imal ve tamiratı           II      2,-

 391         MESLEKİ, FENNİ VE HASSAS ALETLERİN İMALİ
      3910   Hassas ölçü ve kontrol aletleri, laboratuvar
             alet ve cihazları, tıbbi, cerrahi ve dişçiliğe
             mahsus aletlerle bilumum protezler ve ortopedik
             teçhizat ve malzemelerin imali (eletrik, röntgen
             ve radyoterapiye müteallik aletlerin imali 370
             gruptadır.)                                       II      2,-

 392         FOTOĞRAF MAKİNELERİ, OPTİK ALET VE MALZEMESİ İMALATI
      3920   Hassas filimlerle camlar da dahil olmak üzere
             optik aletleri, objektifler, fotoğraf makine
             ve malzemesi imalatı                              II      2,-

 393         SAAT İMALATI VE TAMİRATI
      3931   Cep, kol, duvar ve diğer nev'i saat imalatı       II      2,-
      3932   Her nev'i saat tamiratı                            I      1,50

 394         MÜCEVHERAT VE KUYUMCULUK
      3940   Kıymetli madenler, kıymetli ve yarı kıymetli
             taşlar ve inciler kullanılmak suretiyle
             mücevherat, altın ve gümüş eşya imali, kıymetli
             ve yarı kıymetli taşların perdahlanması madalya
             ve madeni para basma işleri                        I      1,50

 395         MÜZİK ALETLERİ İMALATI
      3950   Piyano, telli ve nefesli sazlar gramofon
             plakları imalatı (Radyo ve gramofon imali 370     II      2,-
             gruptadır.)

 399         İMALATA MÜTEALLİK DİĞER İŞLER
      3991   Süpürge ve fırça imali                             I      1,50
      3992   Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve
             bunlara benzer tezyini mahiyette diğer el
             işleri                                             I      1,50
      3993   Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası
             ve tanpon vesair büro eşyası imalatı              II      2,-
      3994   Oyuncak, spor ve atletizm eşyası, benzeri eşya
             imalatı                                           IV      3,-
      3995   Sellüloit ve plastikten muhtelif eşyaların
             imali                                             IV      3,-
      3996   Kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum
             taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme,
             tarak ve emsali eşya imali                        IV      3,-
      4000   İnşaat işinden müstakilen yapılan badanacılık,
             yağlı boyacılık, binaların parke, muşamba veya
             ninolyon v.s. ile döşenmesi işleri                 V      3,50
      4001   Köprü, kanalizasyon, baraj su regülatörü ve
             variyant su yolu, kuyu ve su işleri ile ilgili
             inşaat ve tamiratı                                 V      3,50
      4002   Dekovil ve tranvay yolu inşaat ve tamiratı         V      3,50
      4003   Bina inşaatı ve tamiratı, bina yıkım işleri        V      3,50
      4004   Sıhhi tesisat, kalorifer, gaz, su ve elektrik
             tesisatı (Bina için tesisat)                       V      3,50
      4005   İskele, liman, mendirek inşaat ve tamiratı      VIII      5,-
      4006   Demiryolu, tünel ve yeraltı inşaatı               VI      4,-
      4007   Demiryolu, tünel ve yeraltı tamiratı             III      2,50
      4008   Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon
             tesisatı ve havai hat pipe-line inşaat, tamirat
             ve bakım işleri                                   VI      4,-
      4009   Yol, spor ve uçak alanları inşaatı, tamirat ve
             bakım işleri (Yol inşaatı ile ilgili variyant
             inşaatı dahil)                                    IV      3,-

 511         ELEKTRİKLE AYDINLATMA VE ELEKTRİK ENERJİSİ
      5110   Elektrik işletmeleri, elektrik enerjisinin
             istihsali ve tevzii işleri (Santral inşası
             ve şebeke inşaatı hariç)                          IV      3,-

 512         HAVAGAZI VE TABİİ GAZ
      5120   Havagazı istihsali, havagazı ve tabii gazın
             tevzii işleri                                    III      2,50

 513         BUHARLA ISITMA VE BUHAR ENERJİSİ
      5130   Isıtma ve enerji maksadiyle buhar istihsali
             ve tevzii işleri                                 III      2,50

 521         SU İŞLERİ
      5210   Suların toplanma, tasfiye, tevzii ve su
             şebekelerinin işletilmesi ve aynı işletme
             tarafından yapılan bakım ve tamir işleri          II      2,-

 522         SIHHİ HİZMETLER
      5221   Çöp ve kanalizasyon hizmetleri                    II      2,-
      5222   Bataklık kurutma işleri                            V      3,50
      5223   Sıtma mücadele işleri (D.D.T. ve mazotlama
             işleri)                                           II      2,-

 611         TOPTAN TİCARET
      6111   Tahıl, pamuk, yün ve diğer zirai mahsullerle
             canlı hayvan, ham deri, odun ve tomruk
             toptan satış yerleri.                              I      1,50
      6112   Maden cevherleri külçe halinde veya çubuk, levha,
             boru gibi ilk şekillerde işlenmiş maddeler,
             sanayide kullanılan boya ve kimyevi maddeler,
             petrol ve kömür müştakları toptancılığı.          II      2,-
      6113   Kereste ve her türlü inşaat malzemesi ve
             pencere camı toptancılığı                          I      1,50
      6114   Her türlü makine ve taşıtlarla yedek
             parçaları toptancılığı                             I      1,50
      6115   Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik
             malzeme ve cihazları, radyo, buz dolabı ve
             emsali eşya toptancılığı                           I      1,50
      6116   Ev ve bürolara mahsus mobilyalarla halı ve
             kilim toptancılığı                                 I      1,50
      6117   Mensucat, giyecek ve ayakkabı toptancılığı         I      1,50
      6118   Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara
             toptancılığı                                       I      1,50
      6119   İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve
             kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve spor
             eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine
             girmeyen diğer mamullerin toptancılığı ile ihracat
             ve ithalat işleriyle meşgul ticarethaneler.        I      1,50

 612         PERAKENDE TİCARET
      6121   Her türlü yiyecek maddeleri satılan mağaza ve
             dükkanlar.                                         I      1,50
      6122   Eczahaneler ve tuvalet malzemesi satılan
             dükkanlar.                                         I      1,50
      6123   Kumaş, elbise, ayakkabı ve diğer giyecek
             eşyası satan mağaza ve dükkanlar.                  I      1,50
      6124   Her türlü mobilya ve mefruşat ile soba, radyo,
             buz dolabı, çamaşır makinesi ve emsali ev eşyası,
             müzik aletleri satılan mağaza ve dükkanlar.        I      1,50
      6125   Küçük el aletleri, boya; mutfak eşyası, porselen
             ve camdan eşya, küçük elektrik cihazları ve
             malzemesinin perakende olarak satıldığı yerler.    I      1,50
      6126   Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma
             araçlariyle yedek parçalarının perakende olarak
             satıldığı dükkan ve mağazalar.                     I      1,50
      6127   Petrol, benzin ve makine yağları satış yerleri.   II      2,-
      6128   Her türlü eşya ve maddelerin satıldığı büyük
             mağazalar.                                         I      1,50
      6129   Perakende olarak odun, kömür, buz satış yerleri,
             tütüncü dükkanları, kitapçı ve kırtasiyeciler,
             çiçekçiler, mücevherat ve süs eşyası, fotoğraf
             makinesi, oyuncak ve spor malzemeleri ve emsali
             maddelerin satıldığı dükkanlar.                    I      1,50

 620         BANKALAR VE DİĞER MALİ MÜESSESELER
      6200   Bankalar, para ve tahvil borsaları ve türlü
             kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek,
             kooperatif ve müesseseler.                         I      1,50

 630         SİGORTALAR
      6300   Hayat, yangın, nakliyat, kaza, can ve mal
             üzerine her türlü sigorta muamelatı yapan
             müesseseler, sigorta ajanlıkları.                  I      1,50

 640         GAYRİMENKUL İŞLERİ
      6400   Gayrimenkul işletenler, simsarlar, emlak
             komisyoncuları.                                   II      2,-

 711         DEMİRYOLU NAKLİYATI
      7110   Demiryolları ile yük ve yolcu nakliyatı ve
             bunlarla ilgili hizmetler, yataklı ve lokantalı
             vagonlar.                                        III      2,50

 712         TRAMVAY VE OTOBÜS İŞLETMELERİ
      7121   Şehir içi ve banliyö otobüs, tramvay, troleybüs
             işletmeleri                                       II      2,-
      7122   Şehirlerarası otobüs işletmeleri                   I      1,50
      7123   Tünel işletmesi                                    I      1,50

 713         KARAYOLLARINDA YOLCU NAKLİYATI (Otobüs hariç)
      7130   Taksi işleten idareler ve bununla ilgili
             hizmetler.                                        II      2,-

 714         KARAYOLLARI NAKLİYATI VE BUNUNLA İLGİLİ İŞLER
      7141   Kamyonla yapılan yük nakliyatı (Aynı işveren
             tarafından yaptırılan tahmil ve tahliye işleri
             dahil)                                            IV      3,-
      7142   Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük
             nakliyatı.                                        II      2,-
      7143   Tankerle karada yapılan nakliyat                  IV      3,-
      7144   Terminaller, park yerleri ve garajlar gibi
             karayolu nakliyatını kolaylaştıran hizmetler.     II      2,-

 715         AÇIK DENİZ NAKLİYATI
      7151   Yolcu gemilerinde yapılan bütün işler.            IV      3,-
      7152   Hem yük hem yolcu taşıyan gemilerde yapılan
             bütün işler.                                      IV      3,-
      7153   Yük gemilerinde yapılan bütün işler.              IV      3,-
      7154   Deniz tankerlerinde yapılan bütün işler.          IV      3,-

 716         SU ÜZERİNDE YAPILAN NAKLİYAT
             (Açık deniz nakliyatı hariç) ve ilgili hizmetleri.
      7161   Gemi tahmil ve tahliye işleri (Su üzerinde,
             iskele veya rıhtımda)                            VII      4,50
      7162   Yalnız şehir hatlarında işleyen gemilerde
             yapılan bütün işler.                              IV      3,-
      7163   Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler.         VI      4,-
      7164   Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler.          VII      4,50
      7165   Motor, yelken veya sair makinelerle işleyen
             küçük deniz nakil vasıtalarında yapılan işler      V      3,50
      7166   Makinesiz deniz nakil vasıtalarında (Mavna, şat
             ve benzerleri) yapılan bütün işler.                V      3,50
      7167   Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.            V      3,50

 717         HAVA NAKLİYATI
      7171   Hava alanları bakımı ve uçuşa hazırlık işleri,
             hava alanlarında yer hizmetleri ve bakım işleri. III      2,50
      7172   Uçaklarda yapılan bütün işler (Havacılık
             kulüpleri dahil)                                 XII      7,-

 718         NAKLİYATLA İLGİLİ HİZMETLER
      7181   Nakliyat komisyoncuları ve nakliyat acentaları.   II      2,-
      7182   Nakliyat yapmaksızın tahmil ve tahliye ve
             hamallık işleri.                                  IV      3,-

 719         BAŞKA TARAFTA TASNİF OLUNMAMIŞ NAKLİYAT
      7191   Akar sular üzerinde sal ile ve suya bırakmak
             suretiyle nakliyat.                               IV      3,-
      7192   Petrol ve tabii gazın pipe-line vasıtasiyle
             nakli.                                           III      2,50
      7193   Teleferik işletmesi.                             III      2,50

 720         ARDİYE VE ANTREPOCULUK
      7201   Ardiyeler, depolar, soğuk hava depoları,
             antrepolar ve emanetçiler.                        II      2,-
      7202   Hububat siloları.                                 II      2,-

 730         MUHABERE HİZMETLERİ
      7300   Posta, tel veya radyo ile yapılan muhabere
             hizmetleri (Radyo difizion postaları 842
             gruptadır.)                                       II      2,-

 810         DEVLET HİZMETLERİ
      8101   Çarşı ve mahalle bekçileri.                        I      1,50
      8102   Kadastro ve haritacılık hizmetleri.               II      2,-
      8103   İtfaiye hizmetleri.                                V      3,50
      8104   Trafik kontrolu ile ilgili işler.                 II      2,-

 821         EĞİTİM HİZMETLERİ
      8210   Hususi okullar, çocuk yuva ve bahçeleri.           I      1,50

 822         SAĞLIK HİZMETLERİ
      8221   Tıbbi, cerrahi, diş vesair sağlık hizmetleri,
             hastaneler, sanatoryumlar, klinikler ve sağlık
             yurtları.                                          I      1,50
      8222   Kaplıca ve içmeceler.                              I      1,50

 823         İLMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ
      8230   Kazanç gayesi olmayan ilmi araştırma işleri.       I      1,50

 824         DİNİ HİZMETLER
      8240   Dini teşekküller, kliseler ve sinegoglar.          I      1,50

 825         SOSYAL HİZMETLER
      8250   Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumları, körlere
             mahsus yurtlar, hayır müesseseleri ve benzeri
             teşekküller                                        I      1,50

 826         MESLEKİ TEŞEKKÜLER
      8260   Meslek ve esnaf teşekkülleri ticaret ve sanayi
             odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri
             teşekküller.                                       I      1,50

 827         KüTÜPHANELER, MÜZELER, HAYVANAT VE NEBATAT BAHÇELERİ
      8271   Nebatat ve hayvanat bahçeleri, park, bahçe ve
             mezarlık tanzim ve bakım işleri.                   I      1,50
      8272   Müzeler ve kütüphaneler                            I      1,50

 829         BAŞKA YERDE TASNİF EDİLMEYEN DİĞER CEMAAT HİZMETLERİ
      8290   Siyasi teşekküller ve yukarıda tasnif edilmeyen
             çeşitli dernekler ve benzeri teşekküller.          I      1,50

 831         HUKUKİ HİZMETLER
      8310   Noter, avukat, baro ve husuki istişare büroları.   I      1,50

 832         TİCARİ HİZMETLER
      8320   Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe
             büroları ve benzeri hizmetler.                     I      1,50

 833         TEKNİK HİZMETLER
      8331   Mühendis, mimar büroları ve deneme
             laboratuvarları.                                  II      2,-
      8332   Bina, liman, iskele, köprü, baraj vesair
             inşaat dolayısiyle, müstakilen ifa edilen
             tetkik ve deneme mahiyetindeki sondaj işleri.    III      2,50

 839         BAŞKA YERLERDE TASNİF EDİLMEYEN HİZMETLER
      8390   İlancılık, fotokopi, teksir, ozalit işleri,
             modelcilk gibi ticari hizmetler.                   I      1,50

 841         SİNEMACILIK
      8410   Sinemalar, sinema stüdyoları film çevirme ve
             tevzi işleri, sinema filmlerinin tamiri            I      1,50

 842         TİYATRO VE İLGİLİ HİZMETLER
      8420   Tiyartro, opera ve konserler, radyo difizyon
             postaları televizyon ve bunlarla ilgili hizmetler. I      1,50

 843         BAŞKA YERDE TASNİF EDİLMEYEN DİĞER EĞLENCE HİZMETLERİ
      8431   Dans yerleri ve dans okulları her türlü spor
             kulüpleri, spor sahaları, atış poligonları,
             cimnastikhaneler, yüzme havuzları, plajlar, koşu
             mahalleri ve diğer eğlence yerleriyle sergiler
             ve bunlarla ilgili hizmetler.                     II      2,-
      8432   Sirkler ve cambazhaneler.                       VIII      5,-

 852         LOKANTA, GAZİNO VE KAHVEHANELER
      8520   Lokantalar, gazinolar, kahveler, pastahane,
             çayhane, barlar gibi yemek yenen ve içki
             içilen yerler.                                     I      1,50

 853         OTELLER, PANSİYONLAR, HANLAR VE TALEBE YURTLARI
      8530   Oteller, pansiyonlar, hanlar, talebe yurtları,
             kamp sahaları ve bunlarla ilgili işler.            I      1,50

 854         ÇAMAŞIRHANELER, KOLA, TEMİZLEME VE ÜTÜ İŞLERİ
      8541   Halı yıkama ve temizleme işleri                    I      1,50
      8542   Elbise ve çamaşır yıkama, temizleme, boyama
             ve ütüleme işleri.                                 I      1,50

 855         BERBER DÜKKANLARI GÜZELLİK SALONLARI
      8550   Erkek ve kadın berberleri, manikür pedikür  ve
             benzeri hizmetler.                                 I      1,50

 856         FOTOĞRAÇILAR
      8560   Fotoğraf stüdyoları, film developman ve basım
             işleri                                             I      1,50

 859         DİĞER ŞAHSİ HİZMETLER
      8591   Kundura boyacılığı                                 I      1,50
      8592   Baca ve cam temizleyicileri, haşarat itlaf ve
             dezenfeksiyon işleri.                             II      2,-
      8593   Hamamlar ve banyolar.                              I      1,50