İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.03.1999 Cuma Sayı: 23630 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanun Gereğince Bağlanan Aylık ve Gelirlerin Ödeme Tarihlerini Yeniden Düzenleyen Karar 
   
KARAR SAYISI:99/12473
        
            506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere, bu Kanun gereğince bağlanan aylık ve gelirlerin ödeme tarihlerini yeniden düzenleyen ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 17/2/1999 tarihli ve 003788 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun'un 98 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan  

  

19/2/1999 Tarihli ve 99/12473 Sayılı 
Kararnamenin Eki KARAR 

            Madde 1- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihleri aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir; 

            Mart 1999 ödeme döneminden başlanarak, sigortalılar ile hak sahiplerinin aylık ve gelirleri; 

            a) Tahsis numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlara her ayın ondokuzuncu gününden, 

            b) Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlara her ayın yirmibirinci gününden, 

            c) Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlara her ayın yirmiikinci gününden, 

            d) Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlara  her ayın yirmiüçüncü gününden, itibaren birer aylık dönemler halinde ve peşin olarak ödenir. 

            Ödeme günlerinden herhangi birisinin hafta tatili veya resmi tatil günlerine rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Hazine Müsteşarlığı'nın görüşü alınmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenerek ilan edilir. 

            Madde 2- Ödeme tarihlerinin öne alınması nedeniyle, sigortalılar ile hak sahiplerinin gelir ve aylıklarından herhangi bir kesinti yapılmaz. 

            Madde 3- 8/10/1992 tarihli ve 92/3649 sayılı Kararnamenin eki Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.