Bütçe Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.10.1999 Pazar Sayı: 23849 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2000 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar
  
KARAR SAYISI:99/13415
  
            Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2000 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nın ilişik Karar ve eki cetvelde belirtildiği şekilde tespiti; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/10/1999 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                                        Süleyman DEMİREL 
                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI 
 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 

14/10/1999 Tarihli ve 99/13415 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları 2000 yılı faaliyetlerini Genel Yatırım ve Finansman Programı hedefleri doğrultusunda aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak yürüteceklerdir.

            Üretim Faaliyetleri
            Madde 1- 2000 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı'nın belirlenen hedeflerle tutarlı bir biçimde uygulanabilmesi için teşebbüs ve bağlı ortaklıklar;

            a) Üretim faaliyetlerinde verimliliğin artırılması yanında maliyetlerin düşürülmesi, en az girdiyle en çok çıktının sağlanması, istihdam artışlarından kaçınılmak suretiyle işgücü verimliliğini artırıcı yöntemlerle çalışan başına üretimin artırılması,

            b) Stok yönetiminde gereken özenin gösterilmesi ve stok yönetiminin temeli olan optimum stok düzeylerinin belirlenerek bu düzeylerin üzerine çıkılmaması, hususunda gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdürler.

            Borç Ödemeleri ve Alacaklar
            Madde 2- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları; maaş, ücret ve çalışanlara yapılacak diğer ödemelerini. Hazine'ye olan, devirli ve garantili kredi ile temettü borç ödemelerini, Bütçe Kanunu çerçevesinde hasılatları üzerinden yapılan kesintileri özel dış borç anapara ve faiz ödemelerini, özel tertip devlet tahviline ilişkin geri ödemelerini, vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini, birbirlerine ve diğer kurum ve kuruluşlara olan tüm ödemelerini öncelikle yerine getirirler.

            Madde 3- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşan borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, sözkonusu ticari ilişki öncesinde karşılıklı anlaşma yoluyla belirler ve hesaplarına uzlaşılan faiz oranları üzerinden kaydederler.

            Taraflar arasında uygulanacak faiz konusunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, Hazine Müsteşarlığı genel faiz oranlarını dikkate alarak, uygulanacak faiz oranını belirlemeye yetkilidir.

            Kamu iktisadi teşebbüsleri alacaklarının tahsili için her türlü önlemi almakla yükümlüdürler.

            İstihdam
            Madde 4- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların personel alımı (memur, sözleşmeli, daimi ve geçici işçi dahil) durdurulmuştur. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların eleman ihtiyacı, ana kuruluş içindeki veya bağlı ortaklık içindeki birimlerin ihtiyaç fazlası elemanlarının nakli suretiyle karşılanır.

            Eleman nakli suretiyle, personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, ürün alımı yapan tarımsal kuruluşlar dışındaki teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla bir önceki yıl içinde ayrılan eleman sayısının %15'ini geçmemek üzere;

            İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği kapsamında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olanlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olanlardan,

            Devlet Personel Başkanlığı'nın izniyle açıktan personel alabilirler.

            Ana kuruluşlardan bağlı ortaklıklara veya bağlı ortaklıklardan ana kuruluşlara personel geçişi %15 sınırlamasına dahildir.

            Kurumda çalışan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri, başka kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanacak memur statüsünde I Sayılı Cetvel'e dahil kadrolardaki personel de %15 sınırlamasına dahildir. Geçici işçi pozisyonu, daimi kadrolara alınan geçici işçi sayısı kadar azalır.

            Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca personel ihtiyacına ilişkin talepler 15 Temmuz 2000 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye tabi tutulmaz. Personel talepleri yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılır ve münferit talepler kesinlikle dikkate alınmaz.

            Konuya ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı'na intikal eden taleplerin değerlendirilmesinde esas alınacak bilgilerin mahiyeti Hazine Müsteşarlığı'nca yayımlanacak genelge ile ilgililere duyurulur.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince kuruma karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunanlar, eşinin kamu görevlisi olması kaydıyla eş durumu nedeniyle yapılan açıktan atama veya nakiller, askerden dönen personel ve özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel sözkonusu sınırlamaların dışındadır. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca Devlet Personel Başkanlığı'ndan izin alınması suretiyle sözkonusu personelin atamaları yapılır.

            Yeni üretim tesisi ve hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için personel alımına ilişkin kuruluş talepleri Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşüne dayanarak Devlet Personel Başkanlığı'nca ayrıca değerlendirilir.

            Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca, yalnızca dönemsellik arz eden hizmetler ve yardımcı hizmetler için taşeron çalıştırılabilir.

            1999 yılında taşeron çalıştıran teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca, bu taşeronların yaptıkları hizmetler ve yıllık maliyeti, 31/1/2000 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir. 1999 yılında bu şekilde yapılmış bulunan ihalelere, 2000 yılında da devam edilebilmesi için Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Taşeron aracılığıyla çalıştırılan personel sayısı, bir önceki yıl bu yolla çalıştırılan personel sayısını geçemez.

            İlk kez taşeron çalıştıracak olan teşebbüs ve bağlı ortaklıklar Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşünü almak zorundadırlar.

            Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca, 1/1/2000 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları "yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak" ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31/1/2000 tarihine kadar vize ettirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı'na başvurulur. Devlet Personel Başkanlığı vize işleminden önce Hazine Müsteşarlığı'nın görüşünü alır. Vize edilen geçici işçi pozisyonları Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize edilen cetvellerin bir örneği Devlet Personel Başkanlığı'nca Yüksek Denetleme Kurulu'na ve Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

            Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar bir önceki yılda vize edilen geçici işçi sayısını ve süresini aşacak şekilde geçici işçi çalıştıramazlar.

            Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların hangi statüde olursa olsun personeline fazla çalışma yaptırabilmeleri için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin yanısıra Devlet Personel Başkanlığı'nın iznini de ayrıca almaları şarttır.

            Bu madde hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı'nca uygun görülen teşebbüs veya bağlı ortaklıklara ilişkin personel işlemlerinin ve fazla çalışma izinlerinin sonucundan Hazine Müsteşarlığı'na bilgi verilir.

            Personel hareketlerindeki mevcut durum ve gelişmeler Hazine Müsteşarlığı'nca yayınlanacak genelge doğrultusunda üçer aylık dönemler halinde Hazine Müsteşarlığı'na bildirilir.

            Fiyatların Belirlenmesi
            Madde 5- Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasının hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini saptamakta serbesttirler.

            Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar ürettikleri mal ve hizmet fiyatlarında yapılan değişiklikleri ve bu değişiklikler sonucu oluşacak ek hasılatları, değişikliğin yapıldığı günü izleyen 7 gün içinde Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'na bildirirler.

            Genel Hükümler
            Madde 6- Hazine Müsteşarlığı yıl içindeki gelişmeler doğrultusunda, Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda gerekli değişiklikleri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın görüşünü alarak yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

            Madde 7- Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca istenen her türlü bilgiyi talep edilen süre içinde vermek zorundadırlar.

            Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar. Hazine Müsteşarlığı tarafından talep edilen bilgi ve verilerin sağlıklı bir şekilde üretilmesini sağlayacak hesap planı değişikliği, üç aylık gelir-gider tablosu ve bilanço çıkarılması gibi tedbirleri almakla yükümlüdürler.

            Madde 8- Hazine Müsteşarlığı tarafından veri ve bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla, teşebbüs ve bağlı ortaklıklara özellikleri bildirilen yazılım ve teknik donanımın sağlanmasına yönelik alımlar, Hazine Müsteşarlığı'nın izninin alınması kaydıyla tasarruf tedbirleri dışındadır.

            Kararnameye Tabi Olmayan KİT'ler
            Madde 9- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi banka statüsündeki kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında bu Karar'ın, 4 üncü maddede yer alan ilk defa işe alınacak personelin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olmalarına ilişkin hükmü dışındaki diğer hükümleri uygulanmaz.

            Madde 10- Bu Karar 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 11- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMINA DAHİL KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ'NİN
2000 YILI GENEL DENGESİ 

                                                                                      (MİLYAR TL.)
KAYNAKLAR TOPLAMI                                               9,019,254
ÖDEMELER TOPLAMI                                                8,210,331
KAYNAK ÖDEME FARKI                                                808,923
YATIRIMLAR                                                                  1,868,600
TEMİNİ GEREKLİ FİNANSMAN                                 -1,059,677
FİNANSMAN KAYNAKLARI                                        1,059,677
BÜTÇE                                                                              600,000
         - SERMAYE                                                             600,000
         - GÖREV ZARARI                                                               0
         - YARDIM                                                                              0
DIŞ PROJE KREDİSİ                                                       459,677