Bütçe Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.12.1999 Çarşamba Sayı: 23921 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 1999 ve 2000 Yıllarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programlarına İlişkin 98/11845 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ile 99/13415 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
KARAR SAYISI:99/13780
   
            Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 1999 ve 2000 yıllarına ait genel yatırım ve finansman programlarına ilişkin 13/10/1998 tarihli ve 98/11845 sayılı Kararname'nin eki Karar ile 14/10/1999 tarihli ve 99/13415 sayılı Kararname'nin eki Karar'da değişiklik yapılması hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                        Süleyman DEMİREL 
                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

11/10/1999 Tarihli ve 99/13780 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- 13/10/1998 tarihli ve 98/11845 sayılı Kararname'nin eki Karar'ın 4 üncü maddesinin 7/5/1999 tarihli ve 99/12722 sayılı Kararname ile değişik ikinci fıkrasının son bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "söz konusu yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı'nın izniyle açıktan personel alabilirler."

            Madde 2- 14/10/1999 tarihli ve 99/13415 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "söz konusu yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı'nın izniyle açıktan personel alabilirler."

            Madde 3- Bu Kararın 2 inci maddesi 1/1/2000 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.