Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.05.2000 Perşembe Sayı: 24053 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/575


            Ekli "588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 10/4/2000 tarihli ve 00539 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar            Madde 1- Mülga 11/11/1986 tarihli ve 3320 sayılı Kanun uyarınca adlarına Konut Edindirme Yardımı yatırılan kişiler veya bunların kanuni mirasçıları, 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre hak sahibi sayılırlar.

            Madde 2- T.Emlak Bankası Anonim Şirketi nezdindeki Konut Edindirme Yardımı hesapları; bu hesaplardan Kamu Ortaklığı Fonu, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. lehine yapılan borçlandırmaları da kapsar. Yukarıda belirtilen kurumlardan halen borçları bulunanların; 1/1/2000 tarihi itibarıyla borçlarına tekabül eden tutarlar, nakit veya esasları Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenecek 1/1/2000 vade başlangıç tarihli tahvillerle, bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içerisinde T.Emlak Bankası A.Ş.'ne ödenir.

            Konut Edindirme Yardımı hesaplarında toplanan tutarlar ile bu tutarlardan yukarıda belirtilen kurumlar lehine yapılan borçlandırmaların (anılan kurumlar için borçlarını nakit olarak ödemeleri halinde geçerli olacaktır.) 29/12/1999 tarihi esas alınmak üzere belirlenen anapara ve faiz toplamları, devre konu gayrimenkullerin mahkeme değer tespit tarihine kadar geçecek süre içerisinde; mülga 3320 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda T.Emlak Bankası A.Ş.'nin 6 aylık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden banka tarafından nemalandırılır.

            Madde 3- Hak sahiplerinin, bu Kararın 7 nci maddesi uyarınca ilgili bakanlık tarafından yapılan ilanı müteakip başvuruları üzerine; adlarına yatırılan Konut Edindirme Yardımı ve nemaları karşılığında, Emlak Konut A.Ş.'nin Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne dönüşümünden ve hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmasından sonra ilgili mevzuata göre hisse senetleri teslim edilir. Hisse senedi devredilinceye kadar geçecek süre içerisinde Emlak Konut A.Ş. ve bu şirketin dönüşeceği Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki hak sahiplerinin hisse senedinden doğan mali ve yönetimsel haklarını, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsil eder. Ancak, bedelli sermaye artırımı söz konusu olduğunda rüçhan hakları, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca kullanılmaz; kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin kuponlar ilgili mevzuat hükümlerine göre paraya çevrilir. Mali hakların kullanılması neticesinde elde edilen nakit, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından nemalandırılır. Ancak, bu paralar hiçbir şekilde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ihtiyaçları için kullanılmaz.

            Hak sahiplerine, payları oranında nominal değerleri üzerinden verilecek hisse miktarı, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılacak değerleme esas alınarak tespit edilir.

            Emlak Konut A.Ş.'nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesi, hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması, yönetimi, yöneticilerinin nitelikleri, faaliyet konuları ve portföy sınırlamaları ile kamuyu aydınlatma ve diğer hususlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınması, 2499 sayılı Kanun çerçevesinde halka arz sayılır.

            Madde 4- Bu Kararın 7 nci maddesine göre hak sahiplerinin tespitini müteakip ilanı tarihinden itibaren on yıl içerisinde, usulüne uygun şekilde başvurmayan hak sahiplerinin hisse senedi teslimine ilişkin talep hakları, Borçlar Kanunu'nun 125 inci maddesinde öngörülen 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Bu süreden sonra yapılacak talepler dikkate alınmaz.

            Zaman aşımına uğrayan hak sahiplerine ait hisse senetleri, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilir.

            Madde 5- 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 29/12/1999 tarihinden önce Konut Edindirme Yardımından faydalanmak için müracaatını tamamlamış olan hak sahiplerinin hakları saklıdır. Bunların istekleri halinde Konut Edindirme Yardımından faydalandırılmaları mülga 3320 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapılır.

            Madde 6- Bu Karar'ın yürürlüğe girmesini müteakip altı ay içerisinde, daha önce 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Konut Edindirme Yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili Bankaya devretmekle görevli kurum ve kuruluşlar, hak sahipleri adına yapılan yardım tutarları ile emekli/sigorta sicil numaralarının yer aldığı listeleri T.Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Ayrıca, bu kurum ve kuruluşlarca talepte bulunan hak sahiplerine Konut Edindirme Yardımı bilgilerinin yer aldığı onaylı bir belge verilir. Listelerin gönderilmemesi veya eksik ya da yanıltıcı bilgi verilmesi halinde, sorumluları hakkında ilgili hukuki ve cezai hükümler saklıdır.

            Madde 7- Hak sahiplerinin tespiti, hisse senedi başvuru ve teslimine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü alınarak, T.Emlak Bankası A.Ş.'nin ilgili olduğu Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

            Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 9- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.