İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.10.2000 Pazar Sayı: 24236 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/1463


            6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın 11/10/2000 tarihli ve 022229 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun 99 ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
  
12/10/2000 Tarihli ve 2000/1463 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"a ilişik, 4/10/2000 tarihli ve 2000/1310 sayılı Kararname ile değişik listenin 3 üncü grubuna "Orman Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çevre Bakanlığı" ibaresi eklenmiştir.

            Madde 2- Aynı listenin 3 üncü grubundan sonra gelmek üzere aşağıdaki 4 üncü ve 5 inci gruplar eklenmiş, 2 nci gruptaki "ve bankalar" ibaresi metinden çıkartılmış ve mevcut 4 üncü grup 6 ncı grup olarak teselsül ettirilmiştir.

            "4- Dışişleri Bakanlığı      9.00 - 12.30  13.00 - 18.00
            5- Bankalar                       8.30 - 12.30  13.30 - 17.30"

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.