İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.12.2000 Cuma Sayı: 24268 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1648


            Ekli "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 27/10/2000 tarihli ve 01529 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar            Amaç
            Madde 1- Bu Esasların amacı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezleri ile merkez ve taşra teşkilatında düzenlenecek hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde yönetici, öğretmen ve meslek elemanları ile diğer görevlilerinin okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.

            Kapsam
            Madde 2- Bu Esaslar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve eğitim programlarını kapsar.

            Dayanak
            Madde 3- Bu Esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar
            Madde 4- Bu Esaslarda geçen;

            a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nü,

            b) Esaslar: Bu metinde yer alan hükümleri,

            c) Sosyal Hizmet Kuruluşları: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına bağlı sosyal hizmet kuruluşlarını,

            d) Yönetici: Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerinin müdür ve müdür yardımcılarından sözleşmeli statüde çalışmayanları,

            e) Öğretmen: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapanlardan sözleşmeli statüde çalışmayanları,

            f) Meslek Elemanları: Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerinde görev yapan hekim, diş hekimi, eczacı, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, özel eğitimci, odyolog, istatistikçi, hemşire, çocuk eğiticisi ve din görevlisi olanlardan sözleşmeli statüde çalışmayanları,

            g) Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi: Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerindeki yönetici, öğretmen ve meslek elemanlarının inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, çocuk ve yetişkinlerin fiziksel, ruhsal ve psiko-sosyal gelişmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılan her türlü eğitim, rehabilite ve rehberlik etkinlikleri ile benzeri hizmetleri karşılığı verilen haftalık ücretli ek ders saatlerini,

            h) Ücretli Ders Görevi: Sosyal hizmet kuruluşlarında meslek elemanı sayısının yetersiz olması halinde hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde kurum içi veya kurum dışından görevlendirileceklere verilecek haftalık ücretli ek ders saatlerini,

            ı) Gece Eğitimi: Saat 17.00'dan sonra başlayan eğitim ile cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan eğitimi,

            j) Nöbet Görevi: Sosyal hizmet kuruluşlarında normal çalışma gün ve saatleri dışındaki zamanlarda kuruluşta barınanların yeme, yatma, dinlenme veya etüd saatlerindeki denetim ve gözetim hizmetlerini,

            ifade eder.

            Ders niteliğinde egzersiz görevi
            Madde 5- Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerinde görev yapan yönetici, öğretmen ve Genel Müdürlükçe belirtilecek niteliklere ve formasyona sahip meslek elemanlarının inceleme, araştırma, planlama, programlama, eğitim, rehberlik ve yönetim gibi görevlerinden haftada 15 saati "Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi" sayılır ve bu görev karşılığında ek ders ücreti ödenir.

            Ders ücreti karşılığında görevlendirme
            Madde 6- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı tarafından düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerinde fiilen görev alanlara;

            a) 5 inci madde de sayılanlar hariç olmak üzere Genel Müdürlük merkez teşkilatında görevli Genel Müdürlükçe belirtilecek niteliklere ve formasyona sahip meslek elemanlarına haftada 15 saate kadar,

            b) Üniversite öğretim elemanları ile diğer kamu ve kurum ve kuruluşlarının Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı'na ait kadrolarında görev yapan personelden görevlendirilenlere, çalışmakta bulundukları kurumun ek ders görevi ile ilgili esaslarında tespit edilen ek ders saatini aşmayacak şekilde,

            c) Eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme kabiliyetine sahip yüksekokul mezunu kurum personeline haftada 8 saate kadar,

            d) En az lise mezunu olup, konularında yeterli bilgi, beceri ve mesleki formasyona haiz bulunduklarını belgelendirmek koşuluyla;

            1) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 15 saatte kadar,

            2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirileceklere haftada 8 saate kadar,

            e) Emekliye ayrılmış bulunan meslek elemanlarına haftada 30 saate kadar,

            f) Bu maddenin (a, b ve c) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip olanlara kuruluş müdürlüğünün talebi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün teklifi üzerine valilik makamının onayı ile,

            g) Bu maddenin (d ve e) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip olanlara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün talebi, valilik makamının teklifi üzerine Genel Müdürlük makamının onayı ile, ek ders görevi verilebilir.

            Ders ücreti ödenmeyecek haller
            Madde 7- Bu Esaslar kapsamına girenlerin, izinli ve raporlu bulundukları günler ile nöbet izninde bulundukları günler için ek ders ücreti ödenmez.

            Ek ders birim ücreti
            Madde 8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176 ncı maddesi gereğince ödenecek birim saat ücretleri, gündüz öğretimi kapsamında görev yapanlar bakımından gündüz öğretimi için belirlenen gösterge rakamı, gece öğretimi kapsamında görev yapanlar bakımından da gece öğretimi için belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ödenir.

            Nöbet görevi
            Madde 9- Eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilen personelin nöbet tutmaları halinde her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 6 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

            Geçici görevlendirmelerde ek ders ücreti
            Madde 10- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında geçici görev ile görevlendirilenlere, yalnızca geçici görevle görevlendirildikleri kurum ve kuruluşlarda uygulanan ek ders ücreti üzerinden ödeme yapılır.

            Yürürlükten kaldırılan hükümler
            Madde 11- "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 29/4/1997 tarihli ve 97/9435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük
            Madde 12- 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 105 inci maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığı'nın görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 13- Bu Esasları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakan yürütür.