İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.01.2001 Cumartesi Sayı: 24279 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Arttırılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1819


            Kamu Personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ile muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin arttırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 4/1/2001 tarihli ve 116 sayılı yazısı üzerine, 20/12/2000 tarihli ve 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 45 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

4/1/2001 Tarihli ve 2001/1819 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR           Madde 1- 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere;

            a) Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (18.240), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (117.600), yan ödeme katsayısı ise (5.820) olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

            b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde yer alan kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, 22.12.2000 tarih ve 2000/1809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 802,461,000.- liraya artırılmış bulunan sözleşme ücreti 882,710,000.- liraya,

            c) 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve 22.12.2000 tarih ve 2000/1809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 671,722,000.- lira olarak tespit edilmiş bulunan ücret tavanı 738,900,000.- liraya,

            d) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli çalıştırılan personelin 22.12.2000 tarih ve 2000/1809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 728,909,000.- lira olarak tespit edilmiş bulunan ücret tavanı 801,800,000.- liraya,

            yükseltilmiştir. Bu hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut brüt sözleşme ücretleri, aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın %10 oranında arttırılmıştır.

           Madde 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarlarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki cetveller 2001 yılında da uygulanmaya devam olunur.

           Madde 3- Bu Karar 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.