İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.01.2000 Cuma Sayı: 23940 (Mük.) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanun'un Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/2000 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/3


            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanun'un Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 1/1/2000 tarihinden itibaren ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanan Maliye Bakanlığı'nın 29/12/1999 tarihli ve 32171 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanun'a 1327 sayılı Kanun'un 71 inci maddesi ile eklenen değişik ek maddeye göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

5/1/2000 Tarihli ve 2000/3 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

           Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarlarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki cetveller 2000 yılında da uygulanmaya devam olunur.

           Madde 2- 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin (c) bendinde yer alan yan ödeme katsayısı (4.410) olarak uygulanır.

           Madde 3- Bu Karar, 1/1/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.