İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.07.2000 Cuma Sayı: 24109 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile 2000/3 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ve Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/940


            Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ile 5/1/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılması ve muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın 10/7/2000 tarihli ve 16179 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154 üncü maddesi ile aynı Kanuna 1327 sayılı Kanun'un 71 inci maddesi ile eklenen Ek Madde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 25 inci maddesinin (c) bendi ve diğer teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

12/7/2000 Tarihli ve 2000/940 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 1/7/2000 tarihinden geçerli olmak üzere;

            a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (15.760), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (101.400) olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

            b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde yer alan kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, 23/12/1999 tarihli ve 99/13811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilerek 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun 46 ncı maddesinin (a) bendinin üçüncü paragrafı uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %10 oranında artırılmış, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrası ve Bütçe Kanununun anılan hükmü uyarınca belirlenmiş olan 580,471,000.- lira 638,519,000.- liraya ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli çalıştırılan personelin Bütçe Kanununun anılan hükmü uyarınca belirlenmiş sözleşme ücret tavanı da 629,890,000.- liradan 692,879,000.- liraya yükseltilmiştir. Bu hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücretleri aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın %10 oranında artırılmıştır.

            Madde 2- 5/1/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan ve Bütçe Kanununun anılan hükmü gereğince (4.570) olarak uygulanan yan ödeme katsayısı 1/7/2000 tarihinden geçerli olmak üzere (5.030) olarak değiştirilmiştir.

            Madde 3- Bu Karar 1/7/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.