İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.07.2001 Çarşamba Sayı: 24466 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Kamu Personeli Maaşlarının Yeniden Tespitine Dair Karar

KARAR SAYISI:2001/2718


            Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ile 4/1/2001 tarihli ve 2001/1819 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılması ve muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın 10/7/2001 tarihli ve 14610 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154 üncü maddesi ile aynı Kanuna 1327 sayılı Kanun'un 71 inci maddesi ile eklenen Ek Madde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 25 inci maddesinin (c) bendi ve diğer teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

11/7/2001 Tarihli ve 2001/2718 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR



            Madde 1- 1.7.2001 tarihinden geçerli olmak üzere;

            a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (22.750), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (147.750) olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

            b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde yer alan kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, 4.1.2001 tarih ve 2001/1819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilerek 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 45 inci maddesinin (a) bendinin dördüncü paragrafı uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artırılmış, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrası ve Bütçe Kanununun anılan hükmü uyarınca 875,560,000.- lira olarak tespit edilmiş bulunan ücret tavanı 919,340,000.- liraya ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli çalıştırılan personelin Bütçe Kanununun anılan hükmü uyarınca 950,094,000.- lira olarak tespit edilmiş bulunan ücret tavanı ise 997,600,000.- liraya yükseltilmiştir. Bu hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin sözleşme ücretleri de aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın %5 oranında artırılmıştır.

            Madde 2- 04.01.2001 tarihli ve 2001/1819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan ve Bütçe Kanununun anılan hükmü uyarınca (6.890) olarak uygulanan yan ödeme katsayısı, 1.7.2001 tarihinden geçerli olmak üzere (7.235) olarak değiştirilmiştir.

            Madde 3- Bu Karar 1.7.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.