İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.08.2001 Cuma Sayı: 24482 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU  Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkındaki Karar'a Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/2755


            19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak katsayı hakkındaki Karar'a ekli cetvellerde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

4/7/2001 Tarihli ve 2001/2755 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Kararnamenin eki "Yurt Dışı Aylıklarına Esas Olacak Ülke Grupları" cetvelinin 19. Grubunda yer alan "Avustralya", "Filipinler"den sonra gelmek üzere 18. Gruba alınmıştır.

            Madde 2- Aynı cetvelin 20. Grubuna "Litvanya"dan sonra gelmek üzere "Estonya" eklenmiştir.

            Madde 3- Bu Karar 1/7/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.