İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 31.12.2001 Pazartesi Sayı: 24627 (1.Mükkerrer) 

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67 nci Maddesinin Emekli, Adi Malullük, Vazife Malullüğü ile Dul ve Yetim Aylığı Bağlananlar Hakkında da Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2001/3486


           657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67 nci maddesinin emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı bağlananlar hakkında da uygulanmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının yazıları üzerine, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 212 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/12/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

K.DERVİŞ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

 Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı V.

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

M.YILMAZ Devlet

Bakanı V.

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

F.BAL Devlet

Bakanı V.

R.ÖNAL Devlet

 Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

 

26/12/2001 Tarihli ve 2001/3486 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR


 

            Madde 1- Diğer şartları taşıdığı halde üst derecelerde kadro olmadığı için kazanılmış hak aylıkları öğrenim durumları itibarıyla gelebilecekleri dereceye kadar yükseltilmeden kendilerine emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı bağlananların kazanılmış hak aylıkları, T.C. Emekli Sandığınca her yıl bir derece yükseltilir.

            Madde 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67 ve geçici 33 üncü maddeleri uyarınca kazanılmış hak aylıkları bir üst dereceye yükseltilenlerden aynı yıl içinde emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı bağlananlar için birinci madde hükmü aynı yılda uygulanmaz.

            Madde 3- Kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde ilgililerin tahsil durumları itibarıyla yükselebilecekleri derece hiçbir şekilde aşılamaz.
            Madde 4- Birinci madde uyarınca yapılacak yükseltme işlemi yılın ilk altı ayı içinde sonuçlandırılır. Ödemelere Temmuz ayından itibaren hak kazanılır ve geçmişe yönelik her hangi bir ödeme yapılmaz.
            Madde 5- Bu Karar, 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            Madde 6- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.