Milli Eğitim Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 14.03.2002 Perşembe Sayı: 24695 (Asıl) 

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU 

15/1/2002 - 14/7/2002 Tarihleri Arasında Görev Tazminatı Ödenmesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/2002 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2002/3546             15.1.2002 - 14.7.2002 tarihleri arasında görev tazminatı ödenmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 1.1.2002 tarihinden itibaren ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanan Maliye Bakanlığı'nın 10.1.2002 tarihli ve 404 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendi ve adı geçen Kanun'un 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10.1.2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

K.DERVİŞ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

A.K.TANRIKULU

Devlet Bakanı V.

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Dr.R.DOĞRU

Devlet Bakanı

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

 

 

             10/1/2002 Tarihli ve 2002/3546 Sayılı

             Kararnamenin Eki
             KARAR

             Madde 1- 15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personelden; makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlardan, makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;

             - 6.000 olanlara 9.000,

             - 5.500 - 4.500 olanlara 7.000,

             - 4.000 ve daha az olanlara 6.000

             gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

 

             Madde 2- Görev tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

 

             Madde 3- 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır. Ancak, görev tazminatı net tutarından yapılacak mahsup işlemlerinde, mahsup edilecek ödemelerin net tutarları toplamının %20'si dikkate alınır.

 

             Madde 4- 15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında, 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı alanlara ödenecek emekli aylıklarına 1 inci maddede belirtilen şekilde bulunacak miktarda görev tazminatı ilave edilir.

 

             Madde 5- 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Mahsup edilecek ödemelerden aybaşlarında peşin olarak yapılmayan veya bir aydan daha farklı aralıklarla yapılanlar, ödenmelerini izleyen aylardaki temsil tazminatı ödemelerinden mahsup edilir."

 

             Madde 6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki cetveller 2002 yılında da uygulanmaya devam olunur.

 

             Madde 7- 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin (C) bendinde yer alan yan ödeme katsayısı (9.625) olarak uygulanır.

 

             Madde 8- 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki II sayılı cetvelin (A) Bölümünün 1 inci grubunda yer alan "290" oranı "345" olarak, 2 nci grubunda yer alan "275" oranı "340" olarak, 3 üncü grubunda yer alan "240" oranı "335" olarak ve 4 üncü grubunda yer alan "230" oranı "330" olarak değiştirilmiştir.

 

             Madde 9- 6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının I/B maddesinde yer alan (1/2) oranı, 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki II sayılı cetvelin (A) Bölümünün 1, 2, 3 ve 4 üncü grubunda sayılan unvanlar için (1/1) olarak uygulanır.

 

             Madde 10- Bu Kararın;

             a) 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri, 15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere,

             b) 5, 8 ve 9 uncu maddeleri 15/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere,

             c) 6 ve 7 nci maddeleri 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere,

             yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Madde 11- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.