Milli Eğitim Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 11.07.2002 Perşembe Sayı: 24812 (Asıl) 

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU 

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2002/4382

 

 

             Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ile muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın 5/7/2002 tarihli ve 16256 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 inci ve 154 ncü maddeleri, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (c) bendi ve diğer teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/7/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

K.DERVİŞ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

A.K.TANRIKULU

Devlet Bakanı V.

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Dr.R.DOĞRU

Devlet Bakanı

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

 

             5/7/2002 Tarihli ve 2002/4382 Sayılı Kararnamenin Eki

             KARAR

             Madde 1- 1/7/2002 tarihinden geçerli olmak üzere;

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (32.650), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (213.300) olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

             b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde yer alan kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 41 inci maddesinin (a) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artırılmış, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrası ve Bütçe Kanununun anılan hükmü uyarınca 1,252,500,000.- lira olarak tespit edilmiş bulunan ücret tavanı 1,315,130,000 liraya ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli çalıştırılan personelin Bütçe Kanununun anılan hükmü uyarınca 1,359,110,000 lira olarak tespit edilmiş bulunan

 ücret tavanı ise 1,427,070,000 liraya yükseltilmiştir. Bu hükümlere göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin brüt sözleşme ücretleri de aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın %5 oranında artırılmıştır.

             Madde 2- 10/1/2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 7 nci maddesinde yer alan ve Bütçe Kanununun anılan hükmü uyarınca (9.865) olarak uygulanan yan ödeme katsayısı, 1/7/2002 tarihinden geçerli olmak üzere (10.365) olarak değiştirilmiştir.

             Madde 3- 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 41 inci maddesinin (a) bendi hükmü gereği, yılın ikinci yarısının diğer aylarında ilave maaş artışını gerektirecek bir durum olması halinde, uygulanacak katsayılar ile sözleşme ücret artışları Maliye Bakanlığınca belirlenir.

             Madde 4- 10/1/2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan "15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında görev tazminatı ödenmesi" ibaresi "Görev tazminatı ödenmesi" şeklinde değiştirilmiştir.

             Madde 5- 10/1/2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile geçici 1 inci maddesinin uygulanmasına 15/7/2002 tarihinden itibaren devam olunur.

             Ancak, 1/9/2002 tarihine kadar bütçe imkanları dikkate alınarak görev tazminatı yeniden düzenlenir.

             Madde 6- Bu Kararın;

             a) 1, 2 ve 3 üncü maddeleri 1/7/2002 tarihinden geçerli olmak üzere,

             b) Diğer maddeleri 15/7/2002 tarihinden geçerli olmak üzere,

             yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 7- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.