İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI  
Resmi Gazete: 21.07.1998 Salı Sayı: 23409 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 37 Sahife:
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          : Kamu Personelinin Maaşlarına 1998 Mali Yılı İkinci Yarısında Yapılacak Zamlar  
                                     Hakkında Karar 
 
KARAR SAYISI:98/11391
               
 

            Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan kat sayılarının yeniden tespitiyle 19/1/1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Kararnamesinin eki  Karar’ da değişiklik yapılması ve muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılması ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi mallülük, vazife malüllüğü, dul ve yetim aylıklarının hesaplanmasında ve Sandık  iştirakçilerine ödemekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranların yeniden belirlenmesine ilişkin ekli  Karar ‘ın  yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın 9/7/1998 tarihli ve 11547 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi ile  aynı Kanuna 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile eklenen ek madde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin (c) bendi, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun Ek 70 inci maddesi, 1998 Mali Yılı  Bütçe Kanunun 51 inci maddesi ile diğer teşkilat kanunundaki hükümlere göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 

19/7/1998 TARİHLİ VE  98/11391 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

            Madde 1- Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler  ve genel fiyat endeksindeki artışlar dikkate alınmak suretiyle gerektiğinde 1.10.1998 tarihinden geçerli olacak şeklinden yeniden düzenleme yapılmak üzere;  

            a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı; 1.7.1998-30.9.1998 dönemi için (7030) , 1.10.1998-31.12.1998 dönemi için (7750); memuriyet taban aylığı göstegesine uygulanacak taban aylık katsayısı; 1.7.1998- 30.9.1998 dönemi için (44600); 1.10.1998- 31.12.1998 dönemi için (49500) olmak üzere yeniden belirlenmiştir.  

            b) 19.01 1998 tarihli ve 98/10548 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinin (C) bendinde yer alan (1930) rakamı 1.7.1998-30.9.1998 dönem için  (2350), 1.10.1998- 31.12.1998 dönemi için (2560) olarak değiştirilmiştir.  

            c) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde yer alan kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında, anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri 1.7.1998-30.9.1998 dönemi için % 20, 1.10.1998-31.12.1998 dönemi için son ücretleri uygulamak üzere % 10 oranında artırılmış; 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı “Sözleşmeli  Personel Çalıştırmasına İlişkin Esaslar “ ın  değişik üçüncü  maddesinin birinci fıkrasında yer alan 246 000 000 lira, 1.7.1998-30.9.1998  dönemi için 295.200.000 liraya, 1.10.1998-31.12.1998 dönemi için 324 800 000  liraya ve  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli ( II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli çalıştırılan personelin  sözleşme  ücret tavanı da 267 000 000  liradan  1.7.1998-30.9.1998 dönemi için 320 400  000 liraya,1.10.1998-31.12.1998 dönemi için 352 500 000 liraya yükseltilmiştir. Bu hükümlere göre sözleşmeli olarak  çalıştırılan personelin sözleşme ücretleri de aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşmenin yapılmasına gerek olmaksızın 1.7.1998-30.9.1998  dönemi için % 20, 1.10.1998-31.12.1998  dönemi için ( son ücretlere uygulanmak üzere ) % 10 oranında artırılmıştır.  

            Madde - 2- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun Ek 70. inci maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde yer alan (  % 160 ), ( % 100) , ( % 60) ve (% 35) oranları sırasıyla; ( % 169 ), ( % 105), % (63) ve  (% 37) olarak değiştirilmiştir.  

           Ancak, 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun  Ek 20 nci . maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında  1998 yılının birinci yarısında uygulanan oranlar, yılın ikinci yarısında da aynen uygulanır.  

            Madde - 3- Bu Karar 1.7.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde - 4 - Bu Kararın Bakanlar Kurulu  yürütür.